Przejdź do stopki

Dostępność Urzędu

Dostępność Urzędu

Treść

DOSTĘPNOŚĆ URZĘDU

 

1. Dostępność architektoniczna przestrzeni obsługi klienta

LOKALIZACJE BUDYNKÓW:

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju,

 ul. J.I.Kraszewskiego 7

Punkt Informacji Turystycznej ul. Zdrojowa 15 

Nawierzchnia ciągów pieszych prowadzących do budynków jest utrzymana w dobrym stanie i pozbawiona przeszkód.

W pobliżu budynku Urzędu znajduje się przystanek autobusowy.

W budynku Urzędu nie ma windy, która umożliwia komunikację pionową w budynku.  Parter i niski parter budynku są dostępne dla osób z ograniczoną  mobilnością. Obsługa klienta w Urzędzie jest zorganizowana w taki sposób, że klient ma możliwość załatwienia wszelkich spraw na parterze budynku. W przypadku, gdy sprawa wymaga interwencji pracownika pracującego na wyższych kondygnacjach budynku, pracownik dziennika podawczego wzywa wskazanego pracownika w celu załatwienia sprawy wskazanej przez klienta.

Na stronie internetowej znajduje się wykaz telefonów na poszczególne stanowiska pracy.

W Punkcie Informacji Turystycznej ciągi komunikacyjne umożliwiają swobodne przemieszczanie się osobom z ograniczoną mobilnością.

W pobliżu głównego wejścia do budynku Urzędu i do Punktu Informacji Turystycznej wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dziennik podawczy znajduje się w widocznym miejscu, w pobliżu głównego ciągu komunikacyjnego i drzwi wejściowych do budynku. Punkt ten  jest oznaczony tabliczką informacyjną.

W strefie obsługi klienta w obu budynkach zapewniono przestrzeń manewrową dla osób poruszających się na wózku. Jedno stanowisko jest dostosowane do takich osób. Blat znajduje się na wysokości 70 cm od poziomu posadzki. Jedno stanowisko ma blat na wysokości 100 cm od poziomu posadzki i i jest dostosowane do obsługi osób w pozycji stojącej.

Stanowiska obsługi klienta są dobrze oświetlone. Przy każdym stanowisku twarz osoby obsługującej jest równomiernie oświetlona światłem rozproszonym, a za nią nie ma okna lub źródła oświetlenia.

W obu budynkach dostępne są toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami.

2. Dostępność informacyjno-komunikacyjna obsługi klienta

Budynek Urzędu oznaczony jest czerwoną tablicą informacyjną umieszczoną w widocznym miejscu oraz piktogramami informującymi o udogodnieniach dla osób ze szczególnymi potrzebami. Piktogramy informują o:

  • możliwości skorzystania z pętli indukcyjnej w strefie obsługi klienta,
  • możliwości otrzymania materiałów napisanych w tekście łatwym do czytania i rozumienia,

Piktogramy umieszczone są na drzwiach wejściowych Urzędu. W budynku zapewniono informację na temat rozkładu pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach. Informacje te podane są w sposób wizualny.

W przestrzeni obsługi klienta w Urzędzie  jedno stanowisko jest wyposażone w stanowiskową pętlę indukcyjną, która wspomaga słyszenie. Stanowisko jest oznaczone odpowiednim piktogramem, widocznym od razu po wejściu do budynku. Osoba słabosłysząca nie musi zgłaszać chęci skorzystania  z pętli. Urządzenie działa przez cały czas. Informacja o pętli w budynku jest również umieszczona na stronie internetowej Urzędu.Pętla indukcyjna zamontowana jest również w biurze w budynku Informacji Turystycznej. 

Aby zlikwidować barierę komunikacyjną pomiędzy Urzędem a głuchymi klientami, 1 listopada br. uruchomiliśmy Tłumacza Migam – usługę natychmiastowego połączenia wideo z tłumaczem języka migowego z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej oraz dowolnego urządzenia wyposażonego w kamerę i z podłączeniem do Internetu.

Aby uruchomić usługę, kliknij na link, który przekieruje Cię na stronę z usługą MIGAM>>

Wszystkie stanowiska obsługi klienta wyposażone są w ramki do podpisu ułatwiające złożenie podpisu przez osobę niewidomą lub słabowidzącą.

Osoba ze szczególnymi potrzebami może poprosić o przygotowanie dokumentów w druku powiększonym.

Urząd umożliwia obsługę poprzez środki wspierające komunikowanie się takie, jak:

poczta elektroniczna: [adres e-mail Urzędu: ugukry@ns.onet.pl],

strony dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami: [adresy stron internetowych należących do Urzędu: www.krynica-zdroj.pl, https://bip.malopolska.pl/umkrynicazdroj/ ]

Na głównej stronie internetowej Urzędu, w zakładce „Dostępność Urzędu” znajduje się informacja o zakresie jego działalności w postaci pliku odczytywalnego maszynowo, oraz informacji w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR). W zakładce tej można znaleźć również informację o udogodnieniach dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym o dostępnych toaletach i miejscach parkingowych.

Klient może zażądać udostępnienia informacji ze stron  internetowych/BIP/wewnętrznych dokumentów w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub dokument chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

WNIOSEK

o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………

Adres ……………………………………………………………………………

Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) ……………………………………

Adres strony internetowej / dokument zawierający informację niedostępną cyfrowo ………………………………………………………………………………

Sposób kontaktu: ………………………………………………………………………..

Wnioskowana forma udostępnienia informacji: ……………………………………………………….…………………

 

……………………………                                  ………………………….

            Data                                                                podpis

 

3. Dostępność publikacji, dokumentów i innych treści tworzonych w Urzędzie

W publikacjach, dokumentach, wzorach dokumentów, ogłoszeniach i innych komunikatach stosuje się język prosty. Dotyczy to zarówno treści w formie drukowanej, jak i cyfrowej.

Każdy pracownik Urzędu przygotowuje materiały do publikacji w sposób możliwie najprostszy i najkrótszy (unikając zdań złożonych i słownictwa branżowego). Wszystkie treści tekstowe tworzone w Urzędzie są napisane z użyciem bezszeryfowej czcionki i posiadają właściwą strukturę. Każda obecnie publikowana grafika/zdjęcie czy inny element nietekstowy posiada opis alternatywny.

Dokumenty publikowane w formie cyfrowej są zgodne z wymogami standardu WCAG 2.1. na poziomie AA (lub według aktualnie obowiązującego prawa).