Przejdź do stopki

Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących o wyrażenie opinii w przedmiocie /.../ oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla etapu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących o wyrażenie opinii w przedmiocie /.../ oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla etapu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Treść

ZAWIADOMIENIE

 

 

GKiOS.6220.17.2022

Krynica–Zdrój, dnia 19 grudnia 2022 r.

Stosownie do art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w związku z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam, iż w dniu 19 grudnia 2022 r. Burmistrz Krynicy-Zdroju przekazał niezbędne dokumenty i materiały do organów opiniujących

i zwrócił się z prośbą o wyrażenie opinii w przedmiocie konieczności sporządzenia
i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla etapu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie wody zwykłej istniejącym odwiertem P-7 w Krynicy-Zdroju ze złoża w miejscowości Krynica-Zdrój, gmina Krynica-Zdrój w obrębie obszaru górniczego Muszynianka III, na działce: nr ewidencyjny 757/2 obręb Krynica Wieś”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 41a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Wnioskowane przedsięwzięcie leży na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego oraz na terenie Natury 2000: PLH120019 Ostoja Popradzka.
Na przedmiotowym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Powyższe zawiadomienie umieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju,
  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju.