Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie wody zwykłej istniejącym odwiertem P-7 w Krynicy-Zdroju /.../

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie wody zwykłej istniejącym odwiertem P-7 w Krynicy-Zdroju  /.../

Treść

ZAWIADOMIENIE

 

 

GKiOS.6220.17.2022

Krynica–Zdrój, dnia 19 grudnia 2022 r.

Stosownie do art. 61 ust. 4 oraz art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w związku z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek firmy Muszynianka sp. z o.o., ul. Kościuszki 58, 33-380 Krynica-Zdrój zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie wody zwykłej istniejącym odwiertem P-7 w Krynicy-Zdroju ze złoża w miejscowości Krynica-Zdrój, gmina Krynica-Zdrój w obrębie obszaru górniczego Muszynianka III, na działce: nr ewidencyjny 757/2 obręb Krynica Wieś”.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych zastrzeżeń. Wobec tego informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można:
1) zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w pok. nr 1 od poniedziałku do piątku w godz. 8oo –15oo,
2) składać wnioski i zastrzeżenia w tej sprawie w kancelarii Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój.

Powyższe zawiadomienie umieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju,
  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju.