Przejdź do stopki

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH PRZED WYDANIEM DECYZJI

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH PRZED WYDANIEM DECYZJI

Treść

GKiOS.6220.15.2022

Krynica-Zdrój, dnia 14 grudnia 2022 r.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) Burmistrz Krynicy-Zdroju zawiadamia, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do wniosku firmy Muszynianka sp. z o.o., ul. Kościuszki 58, 33-380 Krynica-Zdrój dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie wody leczniczej istniejącym odwiertem P-27 w Krynicy-Zdroju ze złoża w miejscowości Krynica-Zdrój, gmina Krynica-Zdrój w obrębie obszaru górniczego Muszynianka III, na działce: nr ewidencyjny 779 obręb Krynica Wieś”.

Z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, pok. nr 1 w godzinach urzędowania oraz istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań
w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Powyższe zawiadomienie umieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju,
  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju.