Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

Zawiadomienie - obwieszczenie Burmistrza Krynicy-Zdroju o zakończeniu gromadzenia materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n: ”Budowa nowego skrzydła szkoły /.../

Zawiadomienie - obwieszczenie Burmistrza Krynicy-Zdroju o zakończeniu gromadzenia materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n: ”Budowa nowego skrzydła szkoły /.../

Treść

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o zakończeniu gromadzenia materiału dowodowego
Na podstawie art. 49, 49a Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks Postępowania Administracyjnego (jedn. tekst. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ) oraz art. 53 ust. 1 z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późn. zm.).
Burmistrz Krynicy-Zdroju
zawiadamia strony postępowania,
że tut. urząd zakończył gromadzenie materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n:
”Budowa nowego skrzydła szkoły przy istniejącym budynku szkoły podstawowej” zlokalizowanej na działkach ewid. nr 92/3 i 92/5 w miejscowości Mochnaczka Wyżna, obręb: 0004 Mochnaczka Wyżna, jedn. ewid.: 121007_5, Krynica-Zdrój – wieś, gmina Krynica-Zdrój”,
z wniosku: Gminy Krynica-Zdrój, 33-380 Krynica-Zdrój, ul. J.I. Kraszewskiego 7,
w imieniu której działa: Pan Paweł Maślanka - Zastępca Burmistrza Krynicy-Zdroju,33-380 Krynica-Zdrój, ul. J.I. Kraszewskiego 7;
POUCZENIE
W związku z powyższym, informuję, że zainteresowane strony w/w postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z całą dokumentacją sprawy, znak: IiM.6733.W.68.2022 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, Wydział Inwestycji i Mienia, pokój 37-38 (II piętro) , tel. 18/472 55 54, 18/472 55 33 tj. w poniedziałki w godzinach 800-1600, a w pozostałe dni tygodnia tj. od wtorku do piątku w godzinach 730 – 1530.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Przed wydaniem decyzji, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, strony postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgłaszanie jest możliwe poprzez pocztę tradycyjną, poprzez ePUAP lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju.
OBWIESZCZENIE ZAMIESZCZONO:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy – Zdroju, ul.J.I.Kraszewskiego 7 oraz w miejscowości Mochnaczka Wyżna;
- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu na stronie internetowej: bip.ma lopolska.pl/umkrynicazdroj – w zakładce Burmistrz/Obwieszczenia i zawiadomienia oraz stronie internetowej: www. krynica-zdroj.pl - w zakładce Dla Mieszkańca/ Urząd/ Ogłoszenia i Obwieszczenia Burmistrza.

Krynica-Zdrój, dnia 25.11.2022 r