Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

Zawiadomienie z 26 marca 2021 r.

Zawiadomienie z 26 marca 2021 r.

Treść

GKiOS.6220.4.2021

Krynica–Zdrój, dnia 26 marca 2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Stosownie do art. 49  ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam, iż po rozpatrzeniu wniosku Pani Amal Janusz - Biuro Projektów „Bineja”, ul. Jastrzębia 4b, 33-300 Nowy Sącz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw wraz z budynkiem usługowo-handlowym oraz infrastrukturą techniczną wg opisu przedsięwzięcia znajdującego się w karcie informacyjnej przedsięwzięcia” 

 

POSTANOWIONO

 

  1. stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z budynkiem usługowo-handlowym oraz infrastrukturą techniczną, 
  2. ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 247) – ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania przedsięwzięcia na zdrowie i życie ludzi oraz kumulowania się oddziaływań realizowanego przedsięwzięcia.

 

Powyższe zawiadomienie umieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju,
  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju.