Przejdź do stopki

OGRÓD ŻYWIOŁÓW – nowa przestrzeń przyrodniczo-uzdrowiskowa na Górze Parkowej w Krynicy-Zdroju

OGRÓD ŻYWIOŁÓW – nowa przestrzeń przyrodniczo-uzdrowiskowa na Górze Parkowej w Krynicy-Zdroju

Treść

Nazwa projektu: OGRÓD ŻYWIOŁÓW – nowa przestrzeń przyrodniczo-uzdrowiskowa na Górze Parkowej  w Krynicy-Zdroju

 

Nr projektu: RPMP.06.03.01-12-0007/18

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

 

Całkowita wartość projektu: 4 580 309,38  PLN

Wydatki kwalifikowane: 4 580 309,38 PLN

Dofinansowanie: 3 435 232,03 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich 3 091 708,83 PLN

Wkład własny: 1 145 077,35  PLN

 

Data zakończenia realizacji projektu:  31.10.2021r.

 

Celem ogólnym projektu jest rozwój infrastruktury i oferty w zakresie przemysłu czasu wolnego, co przyczyni się do podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności w oparciu o zasoby dziedzictwa regionalnego, a poprzez to efektywniejsze wykorzystywanie atutów przyrodniczych i kulturowych dla osiągania celów społecznych i gospodarczych, co przekładać się będzie na stopniowy wzrost zatrudnienia i szeroko rozumiany rozwój regionu.

 

Cel bezpośredni to zwiększenie konkurencyjności Perły Polskich Uzdrowisk, jako miejsca o ogromnych walorach turystyczno - uzdrowiskowych i kluczowym znaczeniu dla Subregrionu  Sądeckiego i wzrost jej atrakcyjności dla turystów i kuracjuszy, co przełoży się na wypromowanie Małopolski na arenie krajowej i międzynarodowej, a poprzez to tworzenie trwałych warunków rozwoju gospodarczego, atrakcyjnych miejsc pracy w otoczeniu samej inwestycji, jak i w całym uzdrowisku.

 

Planowane efekty:

Ogród Żywiołów będzie miał przede wszystkim charakter spacerowo-rekreacyjny, a także względu na motyw przewodni tj. 5 żywiołów (ziemia – woda – powietrze – ogień – metal) - edukacyjny, gdyż park umożliwi w sposób przystępny poznawanie złożoności natury. Będzie także miejscem organizacji wielu wydarzeń o charakterze rekreacyjnospołecznym (imprezy dla dzieci i młodzieży, zajęcia aktywizujące dla osób z niepełnosprawnością, pikniki rodzinne) i kulturalnym (koncerty, spektakle w przestrzeni publicznej).

Nie bez znaczenia jest też rola Ogrodu Żywiołów w „ożywieniu” części Krynicy-Zdroju oddzielonej linią kolejową od ścisłego centrum miasta i wzmocnienie w niej funkcji turystyczno-rekreacyjno-uzdrowiskowej. Nowa infrastruktura przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej, wzrośnie atrakcyjność tych terenów, a co za tym idzie popyt na usługi gastronomiczne i turystyczne.

 

Przedmiotem projektu jest utworzenie OGRODU ŻYWIOŁÓW  przyrodniczo - uzdrowiskowego parku na południowo zachodnim stoku Góry Parkowej, w bezpośrednim powiązaniu z istniejącym Parkiem Zdrojowym. Budowa Parku  Ogrodu planowana jest na niezagospodarowanych łąkach na zboczu Góry Parkowej, z których rozciąga się widok na panoramę miasta i Beskidu Sądeckiego. Planowany obszar zagospodarowania to ok. 5 ha. W ramach planowanego ogrodu przewiduje się następujące elementy: park żywiołów ziemia  woda  powietrze  ogień  metal  ekspozycję o charakterze edukacyjnym umożliwiającą poznanie praw i zjawisk rządzących naturą; wieżę widokową z punktem obserwacyjnym; park miniatur najważniejszych i charakterystycznych obiektów uzdrowisk świata; zagospodarowanie cieków wodnych kładki, oczka wodne, kaskady, ogród wody; wykonanie małej architektury sprzyjającej relaksowi i odpoczynkowi wśród przyrody ławki, leżaki; wytyczenie alejek spacerowych o nawierzchni parkowej; nasadzenia zorganizowanej wieloletniej bogatej szaty roślinnej w formie ogrodów zmysłów. Dojazd do parku umożliwi wybudowana droga o dł. 450 m, przy której powstanie zatoka parkingowa na 100 miejsc w tym miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Ponadto całość nowego założenia parkowego zostanie komunikacyjnie powiązana dodatkowymi wejściami z istni Parkiem Zdrojowym i ul. Ebersa. Docelowo Ogrody Żywiołów znajdą się pomiędzy istniejącym Parkiem Zdrojowym, a planowanym do budowy na działce obok Ogrodu Żywiołów  Centrum Dziedzictwa Łemkowskiego złożony wniosek do programu transgranicznego. Dzięki realizacji projektu zostaną udostępnione nowe tereny turystyczno - rekreacyjne w centrum uzdrowiska tworząc dodatkową atrakcję turystyczną i przestrzeń rekreacyjno - edukacyjną. W związku z realizacją projektu w formule zaprojektuj i wybuduj proces inwestycyjny poprzedzi sporządzenie przez wykonawcę prac ostatecznego projektu budowlanego i wykonawczego w oparciu o posiadany przez Gminę Program Funkcjonalno- Użytkowy.