Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 1308.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 19 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem.

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506)

zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do oddania w najem lokal użytkowy wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 na okres 21 dni oraz zamieszczeniu na stronie internetowej tut. Urzędu: www.krynica-zdroj.pl, a informacja o jego zamieszczeniu zostanie ogłoszona w prasie lokalnej.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 1308.2023
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 19 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem.
WYKAZ
obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem.

1. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:
1. Nr działki: 667/6, obręb Krynica-Zdrój
2. Powierzchnia w ha: 0,4885
3. Księga wieczysta: NS1M/000018828/7
4. Położenie nieruchomości: Krynica-Zdrój, ul. Szkolna 3
2. OPIS NIERUCHOMOŚCI I CEL UMOWY:
1. Lokal użytkowy położony w budynku przy ul. Szkolnej 3 w Krynicy-Zdroju, składający
się z 40 pomieszczeń o łącznej pow. 961,70 m2.
2. Budynek o funkcji niemieszkalnej, w którym znajduje się lokal wyposażony jest
w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową oraz centralne ogrzewanie.
3. Lokal przeznaczony do oddania w najem na okres od 01.11.2023 r. do 30.10.2033 r., na rzecz: Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.
4. Sposób zagospodarowania nieruchomości: siedziba Branżowej Szkoły I Stopnia w Krynicy-Zdroju.
3. OPŁATY I TERMINY:
1. Czynsz (miesięczna stawka czynszu za lokal o powierzchni użytkowej 961,70 m2 – 1.500,00 zł netto + 23% VAT tj. 1.845,00 zł brutto),
2. Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat niezależnych od właściciela proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni budynku tj. 28 % udział w kosztach, według zużycia i obowiązujących stawek oraz cen. Termin płatności do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.
3. Z chwilą zawarcia umowy najmu, Biorący w najem zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej i w zależności od decyzji organu podatkowego regulowania zobowiązań podatkowych.
4. Biorący w najem zobowiązany jest do zawarcia odrębnej umowy na odbiór odpadów komunalnych.
5. Termin wnoszenia opłat – według umowy do 15-tego każdego miesiąca.
6. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: brak opłat (nie dotyczy).
7. Warunki zmiany wysokości opłat:
a) W pierwszym kwartale każdego roku kalendarzowego stawka czynszu będzie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w poprzednim roku kalendarzowym.
b) Opłaty niezależne od właściciela – według zużycia i obowiązujących stawek oraz cen.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni.