Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 1307.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 19 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokale użytkowe przeznaczone do oddania w najem

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506)

zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do oddania w najem lokale użytkowe wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 na okres 21 dni oraz zamieszczeniu na stronie internetowej tut. Urzędu: www.krynica-zdroj.pl, a informacja o jego zamieszczeniu zostanie ogłoszona w prasie lokalnej.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do Zarządzenia Nr 1307.2023
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 19 września 2023 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokale użytkowe przeznaczone do oddania w najem.

WYKAZ
obejmujący lokale użytkowe przeznaczone do oddania w najem
I.
1. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:
1. Nr działki: 647, obręb Tylicz
2. Powierzchnia w ha: 0,2700
3. Nr księgi wieczystej: NS1M/00012188/6
4. Położenie nieruchomości: Tylicz, ul. Boczna 6
2. OPIS NIERUCHOMOŚCI I CEL UMOWY:
1. Lokal użytkowy o pow. 23,00 m2 znajdujący się w budynku przy ul. Bocznej 6 w Tyliczu.
2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną.
3. Lokal przeznaczony do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy na okres
od 01.11.2023 r. do 31.10.2026 r.
4. Działalność: fizjoterapeutyczna - gabinet.
3. OPŁATY I TERMINY:
1. Czynsz (miesięczna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej – 6,36 zł netto + 23% VAT tj. 7,82 zł brutto),
2. Opłaty niezależne od właściciela (tj. energia elektryczna, woda, kanał, śmieci) według zużycia,
3. Z chwilą zawarcia umowy najmu, Biorący w najem zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej i regulowania zobowiązań podatkowych.
4. Termin wnoszenia opłat – według umowy do 15-tego każdego miesiąca.
5. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: brak opłat (nie dotyczy).
6. Warunki zmiany wysokości opłat:
a) W pierwszym kwartale każdego roku kalendarzowego stawka czynszu, będzie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w poprzednim roku kalendarzowym.
b) Opłaty niezależne od właściciela – według zużycia i obowiązujących stawek oraz cen.

II.
1. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:
1. Nr działki: 667/6, obręb Krynica Zdrój
2. Powierzchnia w ha: 0,4885
3. Nr księgi wieczystej: NS1M/000018828/7
4. Położenie nieruchomości: Krynica-Zdrój, ul. Szkolna 3
2. OPIS NIERUCHOMOŚCI I CEL UMOWY:
1. Pomieszczenie sali gimnastycznej znajdujące się w budynku położonym przy ul. Szkolnej 3
w Krynicy-Zdroju o pow. 180,91 m2, z możliwością korzystania z pomieszczeń sanitariatów na tym samym piętrze.
2. Budynek, w którym znajduje się pomieszczenie sali gimnastycznej wyposażony jest
w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, centralne ogrzewanie.
3. Pomieszczenie przeznaczone do oddania w najem na okres od 01.12.2023 r. do 30.06.2024 r.
4. Działalność: prowadzenie zajęć z przedmiotu wychowania fizycznego dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mochnaczce Wyżnej, celem realizacji podstawy programowej.
3. OPŁATY I TERMINY:
1. Czynsz (miesięczna stawka czynszu za lokal o powierzchni użytkowej 180,91 m2 – 300,00 zł netto + 23% VAT tj. 369,00 zł brutto),
2. Opłata za korzystanie z najmowanego pomieszczenia uwzględnia opłaty niezależne od właściciela tj. woda, kanał, energia elektryczna, śmieci.
3. Z chwilą zawarcia umowy najmu, Biorący w najem zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej i w zależności od decyzji organu podatkowego regulowania zobowiązań podatkowych.
4. Termin wnoszenia opłat – według umowy do 15-tego każdego miesiąca.
5. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: brak opłat (nie dotyczy).
6. Warunki zmiany wysokości opłat: brak.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni.