Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 1278.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 06 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506)

zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do oddania w najem lokal użytkowy wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 na okres 21 dni oraz zamieszczeniu na stronie internetowej tut. Urzędu: www.krynica-zdroj.pl, a informacja o jego zamieszczeniu zostanie ogłoszona w prasie lokalnej.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Zarządzenia Nr 1278.2023
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 06 września 2023 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem.

WYKAZ
I.
1. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:
1. Nr działki: 2218/1, obręb Krynica Wieś
2. Powierzchnia w ha: 0,1939
3. Nr księgi wieczystej: NS1M/00021021/4
4. Położenie nieruchomości: Krynica-Zdrój, ul. Źródlana 23
2. OPIS NIERUCHOMOŚCI I CEL UMOWY:
1. Lokal użytkowy o pow. 16,74 m2 znajdujący się na poddaszu budynku przy ul. Źródlanej 23
w Krynicy-Zdroju z możliwością korzystania z wc znajdującego się w budynku.
2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oraz centralne ogrzewanie.
3. Lokal przeznaczony do oddania w najem na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego w Krynicy-Zdroju na okres od 01.10.2023 r. do 30.09.2026 r.
4. Działalność: Siedziba-Związku.
3. OPŁATY I TERMINY:
1. Czynsz (miesięczna stawka czynszu za lokal o powierzchni użytkowej 16,74 m2 – 32,52 zł netto + 23% VAT tj. 40,00 zł brutto),
2. Czynsz za wynajem pomieszczenia o pow. 16,74 m2 uwzględnia opłaty niezależne od właściciela (tj. energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda, kanał, śmieci),
3. Z chwilą zawarcia umowy najmu, Biorący w najem zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej i regulowania zobowiązań podatkowych.
4. Termin wnoszenia opłat – według umowy do 15-tego każdego miesiąca.
5. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: brak opłat (nie dotyczy).
6. Warunki zmiany wysokości opłat:
W pierwszym kwartale każdego roku kalendarzowego stawka czynszu będzie waloryzowana
o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni.