Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 1277.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 06 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokale użytkowe przeznaczone do oddania w najem.

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506)

zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do oddania w najem lokale użytkowe wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 na okres 21 dni oraz zamieszczeniu na stronie internetowej tut. Urzędu: www.krynica-zdroj.pl, a informacja o jego zamieszczeniu zostanie ogłoszona w prasie lokalnej.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Zarządzenia Nr 1277.2023
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 06 września 2023 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokale użytkowe przeznaczone do oddania w najem.

WYKAZ
I.
1. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:
1. Nr działki: 918, obręb Krynica-Zdrój
2. Powierzchnia w ha: 0,0698
3. Nr księgi wieczystej: NS1M/00004878/1
4. Położenie nieruchomości: Krynica-Zdrój, ul. J. I Kraszewskiego 52
2. OPIS NIERUCHOMOŚCI I CEL UMOWY:
1. Lokal użytkowy o pow. 47,00 m2 znajdujący się w budynku przy ul. J. I. Kraszewskiego 52 w Krynicy-Zdroju.
2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową.
3. Lokal przeznaczony do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy na okres od 01.10.2023 r. do 30.09.2026 r.
4. Działalność: gastronomiczna.
3. OPŁATY I TERMINY:
1. Czynsz (miesięczna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej – 21,29 zł netto + 23% VAT tj. 26,19 zł brutto),
2. Opłaty niezależne od właściciela (tj. energia elektryczna, woda, kanał, gaz, śmieci) według zużycia,
3. Z chwilą zawarcia umowy najmu, Biorący w najem zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej i regulowania zobowiązań podatkowych.
4. Termin wnoszenia opłat – według umowy do 15-tego każdego miesiąca.
5. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: brak opłat (nie dotyczy).
6. Warunki zmiany wysokości opłat:
a) W pierwszym kwartale każdego roku kalendarzowego stawka czynszu będzie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w poprzednim roku kalendarzowym.
b) Opłaty niezależne od właściciela – według zużycia i obowiązujących stawek oraz cen.

II.
1. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:
1. Nr działki: 573, obręb Krynica Zdrój
2. Powierzchnia w ha: 1,0596
3. Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4
4. Położenie nieruchomości: Krynica-Zdrój, al. Nowotarskiego 4/1 „Okrąglak”
2. OPIS NIERUCHOMOŚCI I CEL UMOWY:
1. Lokal użytkowy znajdujący się w budynku położonym przy al. Nowotarskiego 4/1 w Krynicy-Zdroju o pow. 14,00 m2.
2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.
3. Lokal przeznaczony do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy na okres od 01.11.2023 r. do 31.10.2026 r.
4. Działalność: handlowo-usługowa.
3. OPŁATY I TERMINY:
1. Czynsz (miesięczna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej – 196,40 zł netto + 23% VAT tj. 241,57 zł brutto),
2. Opłaty niezależne od właściciela tj. woda, kanał, energia elektryczna, śmieci według zużycia.
3. Z chwilą zawarcia umowy najmu, Biorący w najem zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej i regulowania zobowiązań podatkowych.
4. Termin wnoszenia opłat – według umowy do 15-tego każdego miesiąca.
5. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: brak opłat (nie dotyczy).
6. Warunki zmiany wysokości opłat:
c) W pierwszym kwartale każdego roku kalendarzowego stawka czynszu będzie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w poprzednim roku kalendarzowym.
d) Opłaty niezależne od właściciela – według zużycia i obowiązujących stawek oraz cen.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni.