Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 1258.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 01 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokale użytkowe przeznaczone do oddania w użyczenie.

ZARZĄDZENIE NR 1258.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 01 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokale użytkowe przeznaczone do oddania w użyczenie.

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113)

zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do oddania w użyczenie lokale użytkowe wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl, na okres 21 dni, a informacja o jego zamieszczeniu zostanie ogłoszona w prasie lokalnej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 1258.2023
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 01 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokale użytkowe przeznaczone do oddania w użyczenie.

WYKAZ
obejmujący lokale użytkowe przeznaczone do oddania w użyczenie.
I.
1. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:
1. Numer działki: 46
2. Powierzchnia w ha: 0.5800
3. Nr księgi wieczystej: NS1M/00018600/3
4. Położenie nieruchomości: Czyrna 36, obręb Czyrna
2. OPIS NIERUCHOMOŚCI I CEL UMOWY:
1. Budynek Szkoły Podstawowej wraz z Domem Polsko-Słowackim oraz terenem działki ew. nr 46 obręb Czyrna, składający się z:
a) 14 pomieszczeń o łącznej powierzchni 153,90 m2, znajdujących się na parterze oraz piwnicy budynku stanowiących pomieszczenia Szkoły Podstawowej,
b) 9 pomieszczeń o łącznej powierzchni 180,70 m2, znajdujących się na parterze budynku, w którego skład wchodzą: komunikacja-łącznik, kuchnia wraz z zapleczem kuchennym oraz sali (Dom Polsko-Słowacki), które zostają oddane w współużyczenie Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Czyrna oraz Placówce Wsparcia Dziennego w Krynicy-Zdroju, na działalność Placówki Wsparcia Dziennego.
2. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną gazową.
3. Lokal przeznaczony do oddania w użyczenie na okres od 01.09.2023 r. do 31.08.2026 r. na rzecz: Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Czyrna.
4. Działalność: Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Czyrna, w tym prowadzenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Czyrna 36.
3. OPŁATY:
1. Lokal oddany w użyczenie – brak opłat z tytułu użyczenia.
2. 50% opłat z tytułu użytkowania zajmowanych lokali tj. opłaty eksploatacyjne (woda, kanał, energia elektryczna, gaz, centralne ogrzewanie), ponosić będzie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Czyrna. Pozostała część kosztów tj. 50% pokrywana będzie przez Placówkę Wsparcia Dziennego w Krynicy-Zdroju na podstawie faktur wystawianych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Czyrna. Partycypacja w kosztach nie dotyczy opłat ponoszonych przez Biorącego w użyczenie związanych z działalnością Szkoły Podstawowej w Czyrnej.
3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: brak, nie dotyczy.
4. Z chwilą zawarcia umowy użyczenia, Biorący w użyczenie zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej i w zależności od decyzji organu podatkowego, płacenia podatku od nieruchomości.
5. Biorący w użyczenie zobowiązany jest do zawarcia odrębnej umowy na odbiór odpadów komunalnych.

II.
1. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:
1. Numer działki: 714 (powstała z parceli 706)
2. Powierzchnia w ha: 0.06
3. Nr księgi wieczystej: NS1M/00013728/1
4. Położenie nieruchomości: Tylicz ul. Rynek 3a, obręb Tylicz
2. OPIS NIERUCHOMOŚCI I CEL UMOWY:
1. Lokal użytkowy o pow. 144,61 m2 położony w budynku w Tyliczu przy ul. Rynek 3a.
2. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną.
3. Lokal przeznaczony do oddania w użyczenie na okres od 01.10.2023 r. do 30.09.2026 r. na rzecz: Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyliczu.
4. Działalność statutowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyliczu.
3. OPŁATY:
1. Lokal oddany w użyczenie – brak opłat z tytułu użyczenia.
2. Opłaty z tytułu użytkowania zajmowanych lokali tj. opłaty eksploatacyjne za zużycie mediów w lokalach i w budynku pokrywa Gmina.
3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: brak, nie dotyczy.
4. Z chwilą zawarcia umowy użyczenia, Biorący w użyczenie zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej i w zależności od decyzji organu podatkowego, płacenia podatku od nieruchomości.
5. Biorący w użyczenie zobowiązany jest do zawarcia odrębnej umowy na odbiór odpadów komunalnych.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni.