Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 1250.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokale użytkowe przeznaczone do oddania w użyczenie

ZARZĄDZENIE NR 1250.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokale użytkowe przeznaczone do oddania w użyczenie

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113)

zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do oddania w użyczenie lokale użytkowe wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl, na okres 21 dni, a informacja o jego zamieszczeniu zostanie ogłoszona w prasie lokalnej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 1250.2023
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokale użytkowe przeznaczone do oddania w użyczenie.

WYKAZ
obejmujący lokale użytkowe przeznaczone do oddania w użyczenie.
I.
1. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:
1. Numer działki: 295/2 (powstała z parceli 258/7)
2. Powierzchnia w ha: 0.1274
3. Nr księgi wieczystej: NS1M/00011630/3
4. Położenie nieruchomości: Mochnaczka Niżna 30, obręb Mochnaczka Niżna
2. OPIS NIERUCHOMOŚCI I CEL UMOWY:
1. Lokal użytkowy o pow. 75,69 m2 położony w budynku w Mochnaczce Niżnej 30.
2. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną gazową oraz centralne ogrzewanie.
3. Lokal przeznaczony do oddania w użyczenie na okres od 01.10.2023 r. do 30.09.2026 r.
na rzecz: Ochotniczej Straży Pożarnej w Mochnaczce Niżnej.
4. Działalność statutowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Mochnaczce Niżnej.
3. OPŁATY:
1. Lokal oddany w użyczenie – brak opłat z tytułu użytkowania.
2. Opłaty z tytułu użytkowania zajmowanych lokali tj. opłaty eksploatacyjne za zużycie mediów w lokalach i w budynku pokrywa Gmina, proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni przez Ochotniczą Straż Pożarną według umowy (tj. 75,69 m2 - pow. za zajmowany lokal /
214,85 m2 - pow. użytkowa budynku, co stanowi 35 % udział w kosztach).

3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: brak, nie dotyczy.
4. Z chwilą zawarcia umowy użyczenia, Biorący w użyczenie zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej i w zależności od decyzji organu podatkowego, płacenia podatku
od nieruchomości.
5. Biorący w użyczenie zobowiązany jest do zawarcia odrębnej umowy na odbiór odpadów komunalnych.
II.
1. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:
1. Numer działki: 92/12
2. Powierzchnia w ha: 0.1443
3. Nr księgi wieczystej: NS1M/00013647/9
4. Położenie nieruchomości: Mochnaczka Wyżna 104, obręb Mochnaczka Wyżna
2. OPIS NIERUCHOMOŚCI I CEL UMOWY:
1. Lokal użytkowy o pow. 116,83 m2 położony w budynku w Mochnaczce Wyżnej 104.
2. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową oraz centralne ogrzewanie.
3. Lokal przeznaczony do oddania w użyczenie na okres od 01.09.2023 r. do 31.08.2028 r.
na rzecz: Ochotniczej Straży Pożarnej w Mochnaczce Wyżnej.
4. Działalność statutowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Mochnaczce Wyżnej.
3. OPŁATY:
1. Lokal oddany w użyczenie – brak opłat z tytułu użytkowania.
2. Opłaty z tytułu użytkowania zajmowanych lokali tj. opłaty eksploatacyjne za zużycie mediów w lokalach i w budynku pokrywa Gmina, proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni przez Ochotniczą Straż Pożarną według umowy (tj. 116,83 m2 - pow. za zajmowany lokal/
537,09 m2 - pow. użytkowa budynku, co stanowi 22 % udział w kosztach).

3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: brak, nie dotyczy.
4. Z chwilą zawarcia umowy użyczenia, Biorący w użyczenie zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej i w zależności od decyzji organu podatkowego, płacenia podatku
od nieruchomości.
5. Biorący w użyczenie zobowiązany jest do zawarcia odrębnej umowy na odbiór odpadów komunalnych.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni.