Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 1204.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie

ZARZĄDZENIE NR 1204.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344)

zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do oddania w użyczenie lokal użytkowy wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1., podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl, na okres 21 dni.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 1204.2023
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie.

WYKAZ
obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie.

1. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:
1. Numer działki: 120/2, obręb Krynica Zdrój.
2. Powierzchnia w ha: 0.0611.
3. Nr księgi wieczystej: NS1M/00016763/9.
4. Położenie nieruchomości: ul. Park Sportowy im. Juliana Zawadowskiego w Krynicy-Zdroju.
2. OPIS NIERUCHOMOŚCI I CEL UMOWY:
1. Lokal użytkowy położony na parterze (przyziemie) budynku przy ul. Park Sportowy im. Juliana Zawadowskiego w Krynicy-Zdroju o łącznej pow. 54,76 m2.
2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną.
3. Lokal przeznaczony do oddania w użyczenie na okres od 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r.
na rzecz: MUKS „Mineralni” w Krynicy-Zdroju.
4. Działalność: Klubu sportowego.
3. OPŁATY:
1. Lokal oddany w użyczenie – brak opłat z tytułu użytkowania.
2. Opłaty niezależne od właściciela (woda, kanał, energia elektryczna) według zużycia
i obowiązujących stawek oraz cen.
3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: brak, nie dotyczy.
4. Z chwilą zawarcia umowy użyczenia, Biorący w użyczenie zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej i w zależności od decyzji organu podatkowego, płacenia podatku
od nieruchomości
5. Biorący w użyczenie zobowiązany jest do zawarcia odrębnej umowy na odbiór odpadów komunalnych.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni.