Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 1188.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 03 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokale użytkowe przeznaczone do oddania w użyczenie

ZARZĄDZENIE NR 1188.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 03 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokale użytkowe przeznaczone do oddania w użyczenie

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w użyczenie lokale użytkowe wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 na okres 21 dni oraz zamieszczeniu na stronie internetowej tut. Urzędu: www.krynica-zdroj.pl, a informacja o jego zamieszczeniu zostanie ogłoszona w prasie lokalnej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Zarządzenia Nr 1188.2023

Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 03 kwietnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokale użytkowe przeznaczone do oddania w użyczenie.

 

WYKAZ

I. 

1.       OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:

Nr działki: 677/6 obręb Krynica Zdrój

Powierzchnia w ha: 0,4885

Nr księgi wieczystej: NS1M/000018828/7

Położenie nieruchomości: Krynica-Zdrój, ul. Szkolna 3

 

2.       OPIS NIERUCHOMOŚCI I CEL UMOWY:

Lokal użytkowy o pow. 69,91 m2 znajdujący się w przyziemiu budynku przy ul. Szkolnej 3
w Krynicy-Zdroju.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową oraz centralne ogrzewanie.

Lokal przeznaczony do oddania w użyczenie na okres od 01.05.2023 r. do 30.04.2028 r.

Działalność: Placówki Wsparcia Dziennego.

 

3.       OPŁATY I TERMINY:

Biorący w użyczenie zobowiązany będzie do ponoszenia opłat niezależnych od właściciela wspólnie z innymi użytkownikami lokali użytkowych znajdujących się w budynku, proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni tj. 2% udział w kosztach (tj. 69,91 m2 - pow.
za zajmowany lokal/3.388,65 m2 - pow. użytkowa budynku), według zużycia i obowiązujących stawek oraz cen.

Lokal oddany w użyczenie – brak opłat z tytułu użytkowania.

Koszty eksploatacyjne – zużycie mediów w okresie użyczenia pokrywa Biorący w użyczenie. Na powyższe opłaty składają się w szczególności koszty dostawy paliwa gazowego, energii elektrycznej (wszelkie opłaty z tym związane – opłaty stałe, dystrybucyjne), dostawy wody
i odbioru ścieków.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: brak, nie dotyczy.

Z chwilą zawarcia umowy użyczenia, Biorący w użyczenie zobowiązany będzie do złożenia deklaracji podatkowej i w zależności od decyzji organu podatkowego, płacenia podatku
od nieruchomości.

Biorący w użyczenie zobowiązany będzie do zawarcia odrębnej umowy na odbiór odpadów komunalnych.

    II. 

1.       OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:

Nr działki: 99/1, obręb Berest

Powierzchnia w ha: 0,23

Nr księgi wieczystej: NS1M/00014292/2

Położenie nieruchomości: Berest 23

 

2.       OPIS NIERUCHOMOŚCI I CEL UMOWY:

Lokal użytkowy znajdujący się na parterze budynku położonego w Bereście 23 o pow.
63,24 m2 z możliwością korzystania z wc o pow. 8,28 m2 znajdującego się na parterze budynku wspólnie z innym użytkownikami lokali.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i centralne ogrzewanie.

Lokal przeznaczony do oddania w użyczenie na okres od 01.05.2023 r. do 30.04.2028 r.

Działalność: Placówki Wsparcia Dziennego.

 

3.       OPŁATY I TERMINY:

Biorący w użyczenie zobowiązany będzie do ponoszenia opłat niezależnych od właściciela wspólnie z innymi użytkownikami lokali użytkowych znajdujących się w budynku, proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni tj. 63,24 m2 - pow. za zajmowany lokal/
440,77 m2 - pow.  użytkowa budynku, co stanowi 14 % udział w kosztach, według zużycia
i obowiązujących stawek oraz cen.

1.       OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:

Lokal oddany w użyczenie – brak opłat z tytułu użytkowania.

Koszty eksploatacyjne – zużycie mediów w okresie użyczenia pokrywa Biorący w użyczenie na podstawie wystawionych not obciążeniowych. Na powyższe opłaty składają się
w szczególności koszty dostawy paliwa gazowego, energii elektrycznej (wszelkie opłaty z tym związane – opłaty stałe, dystrybucyjne), dostawy wody i odbioru ścieków.

Biorący w użyczenie zobowiązany będzie do złożenia deklaracji podatkowej i w zależności od decyzji organu podatkowego, płacenia podatku od nieruchomości.

Biorący w użyczenie zobowiązany będzie do zawarcia odrębnej umowy na odbiór odpadów komunalnych.

 

Nr działki: 92/12 obręb Mochnaczka Wyżna

Powierzchnia w ha: 0,1443

Nr księgi wieczystej: NS1M/00013647/9

Położenie nieruchomości: Mochnaczka Wyżna 104

 

2.       OPIS NIERUCHOMOŚCI I CEL UMOWY:

Lokal użytkowy o pow. 63,54 m2 znajdujący się na parterze budynku położonego
w Mochnaczce Wyżnej z możliwością korzystania z 2 pomieszczeń wc o łącznej pow.
14,44 m2 wspólnie z innymi użytkownikami lokali znajdujących się w tym budynku.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową oraz centralne ogrzewanie.

Lokal przeznaczony do oddania w użyczenie na okres od 01.05.2023 r. do 30.04.2028 r.

Działalność: Placówki Wsparcia Dziennego.

 

3.       OPŁATY I TERMINY:

Biorący w użyczenie zobowiązany będzie do ponoszenia opłat niezależnych od właściciela wspólnie z innymi użytkownikami lokali użytkowych znajdujących się w budynku, proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni tj. 63,54 m2 - pow. za zajmowany lokal/
537,09 m2 - pow.  użytkowa budynku, co stanowi 12% udział w kosztach, według zużycia
i obowiązujących stawek oraz cen.

1.    OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:

Lokal oddany w użyczenie – brak opłat z tytułu użytkowania.

Koszty eksploatacyjne – zużycie mediów w okresie użyczenia pokrywa Biorący w użyczenie na podstawie wystawionych not obciążeniowych. Na powyższe opłaty składają się
w szczególności koszty dostawy paliwa gazowego, energii elektrycznej (wszelkie opłaty z tym związane – opłaty stałe, dystrybucyjne), dostawy wody i odbioru ścieków.

Biorący w użyczenie zobowiązany będzie do złożenia deklaracji podatkowej i w zależności od decyzji organu podatkowego, płacenia podatku od nieruchomości.

Biorący w użyczenie zobowiązany będzie do zawarcia odrębnej umowy na odbiór odpadów komunalnych.

 

Nr działki: 295/2 (powstała z parceli 258/7) obręb Mochnaczka Niżna

Powierzchnia w ha: 0,1274

Nr księgi wieczystej: NS1M/00011630/3

Położenie nieruchomości: Mochnaczka Niżna 30

 

2.       OPIS NIERUCHOMOŚCI I CEL UMOWY:

Lokal użytkowy o pow. 21,83 m2 znajdujący się w Mochnaczce Niżnej z możliwością korzystania z wc o pow. 5,85 m2 znajdującego się na parterze budynku wspólnie z innymi użytkownikami lokali znajdujących się w tym budynku.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową oraz centralne ogrzewanie.

Lokal przeznaczony do oddania w użyczenie na okres od 01.05.2023 r. do 30.04.2028 r.

Działalność: Placówki Wsparcia Dziennego.

 

3.       OPŁATY I TERMINY:

Biorący w użyczenie zobowiązany będzie do ponoszenia opłat niezależnych od właściciela wspólnie z innymi użytkownikami lokali użytkowych znajdujących się w budynku, proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni tj. 21,83 m2 - pow. za zajmowany lokal/
214,85 m2 - pow.  użytkowa budynku, co stanowi 10 % udział w kosztach, według zużycia
i obowiązujących stawek oraz cen.V. 

1.       OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:

Lokal oddany w użyczenie – brak opłat z tytułu użytkowania.

Koszty eksploatacyjne – zużycie mediów w okresie użyczenia pokrywa Biorący w użyczenie na podstawie wystawionych not obciążeniowych. Na powyższe opłaty składają się
w szczególności koszty dostawy paliwa gazowego, energii elektrycznej (wszelkie opłaty z tym związane – opłaty stałe, dystrybucyjne), dostawy wody i odbioru ścieków.

Biorący w użyczenie zobowiązany będzie do złożenia deklaracji podatkowej i w zależności od decyzji organu podatkowego, płacenia podatku od nieruchomości.

Biorący w użyczenie zobowiązany będzie do zawarcia odrębnej umowy na odbiór odpadów komunalnych.

Nr działki: 80 obręb Piorunka

Powierzchnia w ha: 0,23

Nr księgi wieczystej: NS1M/00016314/7

Położenie nieruchomości: Piorunka 63

 

2.       OPIS NIERUCHOMOŚCI I CEL UMOWY:

Lokal użytkowy znajdujący się na poddaszu budynku Wiejskiego Domu Kultury w Piorunce
o pow. 120,32 m2 z możliwością korzystania z wc o pow. 8,96 m2 położonego na tej samej kondygnacji budynku wspólnie z innymi użytkownikami lokali znajdujących się w tym budynku.

 

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i centralne ogrzewanie.

Lokal przeznaczony do oddania w użyczenie na okres od 01.05.2023 r. do 30.04.2028 r.

Działalność: Placówki Wsparcia Dziennego.

 

3.       OPŁATY I TERMINY:

Biorący w użyczenie zobowiązany będzie do ponoszenia opłat niezależnych od właściciela wspólnie z innymi użytkownikami lokali użytkowych znajdujących się w budynku, proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni tj. 120,32 m2 - pow. za zajmowany lokal/
341,60 m2 - pow.  użytkowa budynku, co stanowi 35 % udział w kosztach, według zużycia
i obowiązujących stawek oraz cen.VI. 

1.       OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:

Lokal oddany w użyczenie – brak opłat z tytułu użytkowania.

Koszty eksploatacyjne – zużycie mediów w okresie użyczenia pokrywa Biorący w użyczenie na podstawie wystawionych not obciążeniowych. Na powyższe opłaty składają się w szczególności koszty dostawy paliwa gazowego, energii elektrycznej (wszelkie opłaty z tym związane – opłaty stałe, dystrybucyjne), dostawy wody i odbioru ścieków.

Z chwilą zawarcia niniejszej umowy, Biorący w użyczenie zobowiązany będzie do złożenia deklaracji podatkowej i w zależności od decyzji organu podatkowego, płacenia podatku od nieruchomości.

Biorący w użyczenie zobowiązany będzie do zawarcia odrębnej umowy na odbiór odpadów komunalnych.

Nr działki: 46 obręb Czyrna

Powierzchnia w ha: 0,58

Nr księgi wieczystej: NS1M/00018600/3

Położenie nieruchomości: Czyrna 36

 

2.       OPIS NIERUCHOMOŚCI I CEL UMOWY:

Przedmiotem umowy użyczenia są pomieszczenia znajdujące się na piętrze o pow. 69,40 m2
składające się z sali o pow. 50,40 m², dwóch WC z przedsionkami o pow. 4,80 m² oraz komunikacji o pow. 14,2 m² oraz współużyczenie 9 pomieszczeń o łącznej pow. 180,70 m² znajdujących się na parterze budynku, w którego skład wchodzą: komunikacja-łącznik, kuchnia wraz z zapleczem kuchennym oraz Sali (Dom Polsko Słowacki), wspólnie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Wsi Czyrna.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową.

Lokal przeznaczony do oddania w użyczenie na okres od 01.05.2023 r. do 31.12.2023 r.

Działalność: Placówki Wsparcia Dziennego.

 

3.       OPŁATY I TERMINY:

Lokal oddany w użyczenie – brak opłat z tytułu użytkowania.

Biorący w użyczenie uprawniony jest do korzystania (współużyczania) z pomieszczeń kuchni
i zaplecza kuchennego oraz sali o pow. 180,70 m² w części budynku (Dom Polsko-Słowacki) wspólnie z Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Wsi Czyrna w terminach uzgodnionych przez obie strony. Za ww. wymienione pomieszczenia oraz pomieszczenia o powierzchni 69,40 m² wykorzystywane na działalność Placówki Wsparcia Dziennego znajdujące się w użyczeniu na piętrze budynku, Placówka Wsparcia Dziennego w Krynicy-Zdroju zobowiązuje się partycypować w 40% kosztów eksploatacyjnych, na które składają się w szczególności opłaty za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę ścieki, oraz śmieci. Partycypacja
w kosztach nie dotyczy opłat ponoszonych przez Biorącego w użyczenie związanych
z działalnością Szkoły Podstawowe w Czyrnej.

Koszty eksploatacyjne – zużycie mediów w okresie użyczenia pokrywa Biorący w użyczenie na podstawie  faktur wystawianych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Czyrna.

Z chwilą zawarcia niniejszej umowy, Biorący w użyczenie zobowiązany będzie do złożenia deklaracji podatkowej i w zależności od decyzji organu podatkowego, płacenia podatku od nieruchomości.

Biorący w użyczenie zobowiązany będzie do zawarcia odrębnej umowy na odbiór odpadów komunalnych.

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni.