Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 1185.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 03 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu obejmującego nieruchomości gruntowe przeznaczone do oddania w użyczenie

ZARZĄDZENIE Nr 1185.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 03 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu obejmującego nieruchomości gruntowe przeznaczone do oddania w użyczenie

Treść

Na podstawie art. 30 ust.1 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 13 ust 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), art. 710-719 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 poz. 1360) oraz Uchwały Rady Miejskiej Krynica-Zdrój Nr XLVI.269.2013 z dnia 3 października 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości i lokali oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas określony dłuższy niż 3 lata, opublikowana w (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2013.6180 z późn. zm.).

zarządzam, co następuje:

§ 1 Przeznacza się do oddania w użyczenie nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKAZ
Lp. 1.

Nr działki: 99/1, 99/2

Pow. nieruchomości: 2300 m2, 3000

Nr księgi wieczystej: NS1M/00014292/2, NS1M/00014292/2

Położenie nieruchomości: obręb Berest

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 99/1 i cześć działki ew. nr o łącznej pow. 3000 m2 z przeznaczeniem na cel statutowe Stowarzyszenia Miłośników Małej Ojczyzny Berest
użyczenie na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej umowy użyczenia

Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy

Warunki zmiany wysokości opłat:
Nieodpłatnie na okres 3 lat. Pozostałe warunki podane zostaną w umowie oddania nieruchomości w użyczanie.

Lp.2.

Nr działki: 1075

Pow. nieruchomości: 20049 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00015151/9,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1075 o pow. 1,3237 ha z przeznaczeniem na zagospodarowanie – łowieckie łąki śródleśne
użyczenie na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej umowy użyczenia

Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy

Warunki zmiany wysokości opłat:
Nieodpłatnie na okres 3 lat. Pozostałe warunki podane zostaną w umowie oddania nieruchomości w użyczanie.