Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 1175.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu obejmującego nieruchomości gruntowe przeznaczone do oddania w użyczenie

ZARZĄDZENIE Nr 1175.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu obejmującego nieruchomości gruntowe przeznaczone do oddania w użyczenie

Treść

Na podstawie art. 30 ust.1 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 13 ust 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), art. 710-719 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 poz. 1360) oraz Uchwały Rady Miejskiej Krynica-Zdrój Nr XLVI.269.2013 z dnia 3 października 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości i lokali oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas określony dłuższy niż 3 lata, opublikowana w (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2013.6180 z późn. zm.).

zarządzam, co następuje:

§ 1 Przeznacza się do oddania w użyczenie nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKAZ
Lp. 1.

Nr działki: 1006

Pow. nieruchomości: 7278 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1006 o pow. 282 m2 z przeznaczeniem na cel organizowania i praktykowania kultu religijnego przy kościele parafialnym p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
użyczenie na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej umowy użyczenia

Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy

Warunki zmiany wysokości opłat:
Nieodpłatnie na okres 3 lat. Pozostałe warunki podane zostaną w umowie oddania nieruchomości w użyczanie.

Lp.2.

Nr działki: 197, 996, 1929

Pow. nieruchomości: 1741 m2, 5739 m2, 3187 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4, NS1M/00020293/4, NS1M/00020293/4

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 197 i część działki ew. nr 996 oraz część działki ew. nr 1929 o łącznej pow. 12 m2 z przeznaczeniem pod gabloty informacyjno-reklamowe PTTK
użyczenie na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej umowy użyczenia

Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy

Warunki zmiany wysokości opłat:
Nieodpłatnie na okres 3 lat. Pozostałe warunki podane zostaną w umowie oddania nieruchomości w użyczanie.

Lp.3.

Nr działki: 1254/6,1291/8, 1005, 2161,
968/10, 965, 1452, 507, 1735, 621,
383,
698,
189/4,
78,
80,
146/2

Pow. nieruchomości:
3734 m2, 3990 m2, 960 m2, 979 m2
8414 m2, 8871 m2, 1818 m2, 25789 m2, 530 m2, 221 m2,
273 m2,
6900 m2,
284 m2,
8500 m2,
2300 m2,
1995 m2,

Nr księgi wieczystej:
NS1M/00014770/7, NS1M/00014517/6, NS1M/00020293/4, NS1M/00018824/9
NS1M/00013848/8, NS1M/00014076/2, NS1M/00016098/6, NS1M/0001414/1, NS1M/00005522/8, NS1M/00020407/7,
NS1M/00014118/9,
NS1M/00013728/1,
NS1M/00014743/9,
NS1M/00016314/7,
NS1M/00018609/6

Położenie nieruchomości:
obręb Krynica Zdrój,
obręb Krynica Wieś,
obręb Krynica Słotwiny,
obręb Tylicz,
obręb Muszynka,
obręb Polany,
obręb Piorunka,
Obręb Mochnaczka Niżna

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1254/6, 1291/8, 1005, 2161, 968/10, 965, 1452, 507, 1735, 621, 383, 698, 189/4, 78, 80, 146/2 o łącznej pow. 28,80 m2 z przeznaczeniem na cele składowe – 20 pojemników PCK
użyczenie na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej umowy użyczenia

Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy

Warunki zmiany wysokości opłat:
Nieodpłatnie na okres 3 lat. Pozostałe warunki podane zostaną w umowie oddania nieruchomości w użyczanie.