Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 1160.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokale użytkowe przeznaczone do oddania w najem.

ZARZĄDZENIE NR 1160.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokale użytkowe przeznaczone do oddania w najem.

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815, z 2022 r. poz. 1846, 2185)

zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do oddania w najem lokale użytkowe wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 na okres 21 dni oraz zamieszczeniu na stronie internetowej tut. Urzędu: www.krynica-zdroj.pl, a informacja o jego zamieszczeniu zostanie ogłoszona w prasie lokalnej.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Zarządzenia Nr 1160.2023
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 20 lutego 2023 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokale użytkowe przeznaczone do oddania w najem.

WYKAZ
I.
1. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:
1. Nr działki: 573
2. Powierzchnia w ha: 1,0596
3. Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4
4. Położenie nieruchomości: Krynica-Zdrój, ul. Bulwary Dietla 21A
2. OPIS NIERUCHOMOŚCI I CEL UMOWY:
1. Lokal użytkowy o pow. 15,20 m2 znajdujący się w pawilonie wystawowo-galeryjnym – Pawilon Handlowy nr 3 lokal nr 4, położony przy ul. Bulwary Dietla 21A w Krynicy-Zdroju.
2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną. Pomieszczenie sanitarne i wc znajduje się
w Pawilonie Handlowym nr 4.
3. Lokal przeznaczony do oddania w najem na okres od 01.04.2023 r. do 31.03.2026 r.
4. Działalność: handlowo-usługowa.
3. OPŁATY I TERMINY:
1. Czynsz (miesięczna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej – 195,75 zł netto + 23% VAT tj. 240,77 zł brutto),
2. Opłaty niezależne od właściciela (energia elektryczna) według zużycia, opłata za korzystanie
z pomieszczenia sanitarnego i wc w Pawilonie Handlowym nr 4.
3. Biorący w najem zobowiązany jest do zawarcia odrębnej umowy na odbiór odpadów komunalnych.
4. Z chwilą zawarcia umowy najmu, Biorący w najem zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej.
5. Termin wnoszenia opłat – według umowy do 15-tego każdego miesiąca.
6. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: brak opłat (nie dotyczy).
7. Warunki zmiany wysokości opłat:
a) W pierwszym kwartale każdego roku kalendarzowego stawka czynszu będzie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w poprzednim roku kalendarzowym.
b) Opłaty niezależne od właściciela – według zużycia i obowiązujących stawek oraz cen.
II.
1. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:
1. Nr działki: 2101
2. Powierzchnia w ha: 0,1403
3. Nr księgi wieczystej: NS1M/00017774/6
4. Położenie nieruchomości: Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 49
2. OPIS NIERUCHOMOŚCI I CEL UMOWY:
1. Lokal użytkowy nr 6 o łącznej pow. 31,49 m2, położony w przyziemiu budynku przy
ul. Kraszewskiego 49 w Krynicy-Zdroju. Lokal składa się z czterech pomieszczeń
tj.: toalety o pow. 3,52 m2, pomieszczenia socjalnego o pow. 7,55 m2, lokalu użytkowego
o pow. 16,32 m2 oraz pomieszczenia gospodarczego o pow. 4,10 m2 (znajdującego się
w korytarzu).
2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralne ogrzewanie.
3. Lokal przeznaczony do oddania w najem na okres od 01.04.2023 r. do 31.03.2026 r.
4. Działalność: usługowa – biuro geodezyjne.
3. OPŁATY I TERMINY:
1. Czynsz (miesięczna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej – 10,00 zł netto + 23% VAT tj. 12,30 zł brutto),
2. Opłaty niezależne od właściciela tj. woda, kanał, energia elektryczna, śmieci według zużycia.
3. Biorący w najem zobowiązany jest do zawarcia odrębnej umowy z zakładem energetycznym na dostawę energii elektrycznej oraz umowy na odbiór odpadów komunalnych.
4. Z chwilą zawarcia umowy najmu, Biorący w najem zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej.
5. Termin wnoszenia opłat – według umowy do 15-tego każdego miesiąca.
6. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: brak opłat (nie dotyczy).
7. Warunki zmiany wysokości opłat:
c) W pierwszym kwartale każdego roku kalendarzowego stawka czynszu będzie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w poprzednim roku kalendarzowym.
d) Opłaty niezależne od właściciela – według zużycia i obowiązujących stawek oraz cen.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815, z 2022 r. poz. 1846, 2185), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni.