Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 1152.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 07 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokale użytkowe przeznaczone do oddania w użyczenie.

ZARZĄDZENIE NR 1152.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 07 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokale użytkowe przeznaczone do oddania w użyczenie.

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815, z 2022 r. poz. 1846, 2185)

zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do oddania w użyczenie lokale użytkowe wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1., podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl, na okres 21 dni, a informacja o jego zamieszczeniu zostanie ogłoszona w prasie lokalnej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 1152.2023
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 07 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokale użytkowe przeznaczone do oddania w użyczenie.

WYKAZ
obejmujący lokale użytkowe przeznaczone do oddania w użyczenie.
I.
1. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:
1. Numer działki: 295/2 (powstała z parceli 258/7).
2. Powierzchnia w ha: 0.1274.
3. Nr księgi wieczystej: NS1M/00011630/3.
4. Położenie nieruchomości: Mochnaczka Niżna 30, obręb Mochnaczka Niżna.
2. OPIS NIERUCHOMOŚCI I CEL UMOWY:
1. Lokal użytkowy o pow. 54,71 m2 położony na piętrze budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mochnaczce Niżnej z możliwością korzystania z wc o pow. 5,85 m2, znajdującego się na parterze budynku.
2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, centralne ogrzewanie.
3. Lokal przeznaczony do oddania w użyczenie na okres od 10.03.2023 r. do 28.02.2026 r. na rzecz: Rady Sołeckiej w Mochnaczce Niżnej.
4. Działalność: Rady Sołeckiej.
3. OPŁATY:
1. Lokal oddany w użyczenie – brak opłat z tytułu użytkowania.
2. Opłaty niezależne od właściciela (woda, kanał, energia elektryczna, gaz, centralne ogrzewanie) według zużycia i obowiązujących stawek oraz cen.
3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: brak, nie dotyczy.
4. Z chwilą zawarcia umowy użyczenia, Biorący w użyczenie zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej i w zależności od decyzji organu podatkowego, płacenia podatku od nieruchomości
5. Biorący w użyczenie zobowiązany jest do zawarcia odrębnej umowy na odbiór odpadów komunalnych.
II.
1. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:
1. Numer działki: 667/6.
2. Powierzchnia w ha: 0.4885.
3. Nr księgi wieczystej: NS1M/000018828/7.
4. Położenie nieruchomości: ul. Szkolna 3 w Krynicy-Zdroju, obręb Krynica-Zdrój.
2. OPIS NIERUCHOMOŚCI I CEL UMOWY:
1. Lokal użytkowy o pow. 218,09 m2 położony w budynku przy ul. Szkolnej 3 w Krynicy-Zdroju.
2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, centralne ogrzewanie.
3. Lokal przeznaczony do oddania w użyczenie na okres od 10.03.2023 r. do 28.02.2026 r. na rzecz: Centrum Księgowo-Administracyjnego Oświaty Gminy Krynicy-Zdroju.
4. Działalność: Centrum Księgowo-Administracyjnego Oświaty Gminy Krynicy-Zdroju.
3. OPŁATY:
1. Lokal oddany w użyczenie – brak opłat z tytułu użytkowania.
2. Opłaty niezależne od właściciela (woda, kanał, energia elektryczna, gaz, centralne ogrzewanie) według zużycia i obowiązujących stawek oraz cen.
3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: brak, nie dotyczy.
4. Z chwilą zawarcia umowy użyczenia, Biorący w użyczenie zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej i w zależności od decyzji organu podatkowego, płacenia podatku od nieruchomości
5. Biorący w użyczenie zobowiązany jest do zawarcia odrębnej umowy na odbiór odpadów komunalnych.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815, z 2022 r. poz. 1846, 2185), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni.