Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 1135.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego część powierzchni przeznaczonej do oddania w najem

ZARZĄDZENIE NR 1135.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego część powierzchni przeznaczonej do oddania w najem

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815, z 2022 r. poz. 1846, 2185)

zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do oddania w najem część powierzchni wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1., podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl, na okres 21 dni, a informacja o jego zamieszczeniu zostanie ogłoszona w prasie lokalnej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 1135.2023

Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego część powierzchni przeznaczonej do oddania w najem.

WYKAZ
obejmujący część powierzchni przeznaczonej do oddania w najem.

1. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:
1. Numer działki: 667/6.
2. Powierzchnia w ha: 0,4885.
3. Nr księgi wieczystej: NS1M/000018828/7.
4. Położenie nieruchomości: Krynica-Zdrój, ul. Szkolna 3, obręb Krynica Wieś.
2. OPIS NIERUCHOMOŚCI I CEL UMOWY:
1. Część powierzchni holu w budynku przy ul. Szkolnej 3 w Krynicy-Zdroju 2,00 m2.
2. Budynek przy ul. Szkolnej 3 w Krynicy-Zdroju wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, centralne ogrzewanie.
3. Część powierzchni przeznaczona do oddania w najem na okres od 01.03.2023 r. do 31.02.2023 r. na rzecz Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.
4. Działalność: z przeznaczeniem na umieszczenie dwóch automatów vendingowych do sprzedaży produktów spożywczych.
3. OPŁATY I TERMINY:
1. Czynsz miesięczna stawka czynszu za część powierzchni użytkowej 2,00 m2 – 100,00 zł netto + 23% VAT tj. 123,00 zł brutto.
2. Opłaty niezależne od właściciela (woda, kanał, energia elektryczna, gaz, śmieci): nie dotyczy.
3. Z chwilą zawarcia umowy użyczenia, Biorący w użyczenie zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej i w zależności od decyzji organu podatkowego, płacenia podatku od nieruchomości.
4. Termin wnoszenia opłat – według umowy do 15-tego każdego miesiąca.
5. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: brak opłat (nie dotyczy).
6. Warunki zmiany wysokości opłat: nie dotyczy.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815, z 2022 r. poz. 1846, 2185), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni.