Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 1101.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem

ZARZĄDZENIE NR 1101.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815, z 2022 r. poz. 1846, 2185)

zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do oddania w najem lokal użytkowy wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 na okres 21 dni oraz zamieszczeniu na stronie internetowej tut. Urzędu: www.krynica-zdroj.pl, a informacja o jego zamieszczeniu zostanie ogłoszona w prasie lokalnej.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Zarządzenia Nr 1101.2022

Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem.

WYKAZ
obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem.

1. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:
1. Nr działki: 713, obręb Tylicz.
2. Powierzchnia w ha: 0,0500.
3. Nr księgi wieczystej: NS1M/00024557/1.
4. Położenie nieruchomości: ul. Rynek 3, Tylicz.
2. OPIS NIERUCHOMOŚCI I CEL UMOWY:
1. Lokal użytkowy o pow. 44,64 m2, znajdujący się w budynku położonym przy
ul. Rynek 3 w Tyliczu.
2. Lokal składa się z dwóch pomieszczeń.
3. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną.
4. Lokal przeznaczony do oddania w najem na okres od 01.02.2023 r. do 31.01.2026 r.
5. Działalność: Filia Urzędu Pocztowego – placówka pocztowa.
3. OPŁATY I TERMINY:
1. Czynsz miesięczna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej – 12,14 zł netto + 23% VAT tj. 14,93 zł brutto.
2. Opłaty niezależne od właściciela (woda, kanał, energia elektryczna) według zużycia oraz
na podstawie zawartych umów. Biorący w najem zobowiązany jest do zawarcia odrębnej umowy na odbiór odpadów komunalnych.
3. Z chwilą zawarcia umowy najmu, Biorący w najem zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej.
4. Termin wnoszenia opłat – według umowy do 15-tego każdego miesiąca.
5. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: brak opłat (nie dotyczy)
6. Warunki zmiany wysokości opłat:
a) stawka czynszu corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym.
b) opłaty niezależne od właściciela – według zużycia i obowiązujących stawek oraz cen.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815, z 2022 r. poz. 1846, 2185), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni.