Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 1093.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 05 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową przeznaczoną do oddania w użyczenie

Treść

Na podstawie art. 30 ust.1 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899),

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1 Przeznacza się do oddania w użyczenie nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl.

 

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

 

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Zarządzenia Nr 1093.2022

Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 05 grudnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową do oddania w użyczenie.

 

 

WYKAZ

Lp. 1.

Nr działki: 2265/1

Pow. nieruchomości: 1581009 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00021253/9

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2265/1 o pow. 1000 m2 na cele reklamowe

użyczenie na okres 3 lat

Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy

Warunki zmiany wysokości opłat: 
Nieodpłatne na okres 3-lat. Pozostałe warunki podane zostaną w umowie oddania nieruchomości w użyczenie.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.