Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 1094.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 06 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie.

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815, z 2022 r. poz. 1846, 2185)

zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do oddania w użyczenie lokal użytkowy wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 na okres 21 dni oraz zamieszczeniu na stronie internetowej tut. Urzędu: www.krynica-zdroj.pl, .
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Zarządzenia Nr 1094.2022
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 06 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie.

WYKAZ
obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie.

1. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:
1. Numer działki: 2049.
2. Powierzchnia w ha: 0.0629.
3. Nr księgi wieczystej: NS1M/00005902/6
4. Położenie nieruchomości: Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 31, obręb Krynica-Zdrój
2. OPIS NIERUCHOMOŚCI I CEL UMOWY:
1. Lokal użytkowy o pow. 28,56 m2 położony w budynku przy ul. Kraszewskiego 31
w Krynicy-Zdroju.
2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.
3. Lokal przeznaczony do oddania w użyczenie na okres od 01.01.2023 r.
do 31.12.2023 r., na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Odział
w Krynicy-Zdroju.
4. Siedziba oddziału.
3. OPŁATY:
1. Lokal oddany w użyczenie – brak opłat z tytułu użytkowania.
2. Opłaty niezależne od właściciela (woda, kanał, energia elektryczna) według zużycia
i obowiązujących stawek oraz cen.
3. Z chwilą zawarcia umowy użyczenia, Biorący w użyczenie zobowiązany jest
do złożenia deklaracji podatkowej i regulowania zobowiązań podatkowych.
4. Biorący w użyczenie zobowiązany jest do zawarcia odrębnej umowy na odbiór odpadów komunalnych.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815, z 2022 r. poz. 1846, 2185), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni.