Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 1090.2022 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 01.12.2022 r. w sprawie ustalenia wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w użyczenie

Treść

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 poz. 559), art. 13 ust.1, art.18 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 1899), art. 710-719 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 poz. 1360) oraz Uchwały Rady Miejskiej Krynica-Zdrój Nr XLVI.269.2013 z dnia 3 października 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości i lokali oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas określony dłuższy niż 3 lata, opublikowana w (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2013.6180 z późn. zm.).

zarządzam co następuje :
§ 1. Przeznacza się do oddania w użyczenie nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju, z przeznaczeniem na działalność statutową niniejszej jednostki.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7, oraz w internecie.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WYKAZ
Załącznik do Zarządzenia Nr 1090.2022 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 01.12.2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do użyczenia.
Nr działki: 507 Pow. nieruchomości 0,5000 ha Obręb Krynica Wieś
Nr działki: 729/2 Pow. nieruchomości 2,0000 ha Obręb Tylicz
Nr działki: 1031/1 Pow. nieruchomości 0,1891 ha Obręb Krynica Wieś
Nr działki: 1840/3 Pow. nieruchomości 0,0718 ha Obręb Krynica Zdrój
Nr działki: 2432/7 Pow. nieruchomości 0,0354 ha Obręb Krynica Zdrój
Nr działki: 188/10 Pow. nieruchomości 0,0257 ha Obręb Mochnaczka Wyżna
Nr działki: 204/2 Pow. nieruchomości 0,71 ha Obręb Mochnaczka Wyżna
Nr działki: 384/2 Pow. nieruchomości 0,3672 ha Obręb Mochnaczka Wyżna
Nr działki: 77 Pow. nieruchomości 0,1000 ha Obręb Polany
Nr działki: 78 Pow. nieruchomości 0,8500 ha Obręb Polany
Nr działki: 189/3 Pow. nieruchomości 0,0295 ha Obręb Muszynka
Nr działki: 189/4 Pow. nieruchomości 0,0284 ha Obręb Muszynka
Nr działki: 189/7 Pow. nieruchomości 0,0784 ha Obręb Muszynka
Nr działki: 189/8 Pow. nieruchomości 0,0768 ha Obręb Muszynka
Nr działki: 189/9 Pow. nieruchomości 0,0358 ha Obręb Muszynka
Nr działki: 151 Pow. nieruchomości 0,8900 ha Obręb Berest
Nr działki: 126 Pow. nieruchomości 0,55 ha Obręb Piorunka
Nr działki: 127 Pow. nieruchomości 0,15 ha Obręb Piorunka
Nr działki: 2271/1, nr 2274/4, nr 2390/1 Pow. nieruchomości 2,8052 ha Obręb Krynica Zdrój
Nieruchomości oddane w użyczenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju, z przeznaczeniem na działalność statutową niniejszej jednostki.

Zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2011 poz. 1899) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.