Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 1081.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal- pomieszczenie wc przeznaczony do oddania w użyczenie.

ZARZĄDZENIE NR 1081.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal- pomieszczenie wc przeznaczony do oddania w użyczenie.

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z 2022 r. poz. 1846.)
zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do oddania w użyczenie lokal – pomieszczenie wc, wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl, na okres 21 dni.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 1081.2022
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal – pomieszczenie wc przeznaczony do oddania w użyczenie.

WYKAZ
obejmujący lokal- pomieszczenie wc przeznaczony do oddania w użyczenie.
Lp. 1.
Nr działki: 773
Powierzchnia w ha: 0.1194
Nr księgi wieczystej: NS1M/00028822/8.
Położenie nieruchomości: ul. Kraszewskiego 32, 33-380 Krynica-Zdrój
OPIS NIERUCHOMOŚCI I CEL UMOWY:
1. Lokal- pomieszczenie wc położony na I piętrze w budynku przy ul. Kraszewskiego 32
w Krynicy-Zdroju, o pow. 1,69 m2.
2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną.
3. Lokal przeznaczony do oddania w użyczenie na okres: od 13.12.2022 r.
do 12.12.2025 r. na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kraszewskiego 32
w Krynicy-Zdroju.
OPŁATY:
1. Lokal oddany w użyczenie.
2. Opłaty niezależne od właściciela (woda, kanał, energia elektryczna, śmieci) według zużycia i obowiązujących stawek oraz cen.
3. Z chwilą zawarcia niniejszej umowy, Biorący w użyczenie zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej i w zależności od decyzji organu podatkowego, płacenia podatku od nieruchomości
4. Z chwilą zawarcia umowy użyczenia, Biorący w użyczenie zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1899, z 2022 r. poz. 1846.), wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni.