Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 1071.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem

ZARZĄDZENIE NR 1071.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815, z 2022 r. poz. 1846, 2185)

zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do oddania w najem lokal użytkowy wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 na okres 21 dni oraz zamieszczeniu na stronie internetowej tut. Urzędu: www.krynica-zdroj.pl, a informacja o jego zamieszczeniu zostanie ogłoszona w prasie lokalnej.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Zarządzenia Nr 1071.2022
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem.

WYKAZ
1. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:
1. Nr działki: 573
2. Powierzchnia w ha: 1,0596
3. Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4
4. Położenie nieruchomości: Krynica-Zdrój, ul. Bulwary Dietla 21

2. OPIS NIERUCHOMOŚCI I CEL UMOWY:
1. Lokal użytkowy o pow. 15,20 m2 znajdujący się w pawilonie wystawowo-galeryjnym – Pawilon Handlowy nr 4 lokal nr 1, położony przy ul. Bulwary Dietla 21 w Krynicy-Zdroju.
2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną. Pomieszczenie sanitarne i wc znajduje się w Pawilonie Handlowym nr 4.
3. Lokal przeznaczony do oddania w najem na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., na rzecz dotychczasowego najemcy.
4. Działalność: handlowo-usługowa.

3. OPŁATY I TERMINY:
1. Czynsz (miesięczna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej – 184,33 zł netto + 23% VAT tj. 226,73 zł brutto),
2. Opłaty niezależne od właściciela (energia elektryczna) według zużycia, opłata za korzystanie
z pomieszczenia sanitarnego i wc w Pawilonie Handlowym nr 4.
3. Biorący w najem zobowiązany jest do zawarcia odrębnej umowy na odbiór odpadów komunalnych.
4. Z chwilą zawarcia umowy najmu, Biorący w najem zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej.
5. Termin wnoszenia opłat – według umowy do 15-tego każdego miesiąca.
6. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: brak opłat (nie dotyczy).
7. Warunki zmiany wysokości opłat:
a) W pierwszym kwartale 2023 r. stawka czynszu waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym.
b) Opłaty niezależne od właściciela – według zużycia i obowiązujących stawek oraz cen.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815, z 2022 r. poz. 1846, 2185), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni.