Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 1059.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 04 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem.

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815, z 2022 r. poz. 1846).

zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do oddania w najem lokal użytkowy wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 na okres 21 dni oraz zamieszczeniu na stronie internetowej tut. Urzędu: www.krynica-zdroj.pl, a informacja o jego zamieszczeniu zostanie ogłoszona w prasie lokalnej.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik do Zarządzenia Nr 1059.2022
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 04 listopada 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem.

WYKAZ
1. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:
1. Nr działki: 1113/1, obręb Krynica Wieś.
2. Powierzchnia w ha: 0,5205.
3. Nr księgi wieczystej: NS1M/00014479/7.
4. Położenie nieruchomości: Krynica-Zdrój, ul. Nadbrzeżna 1.
2. OPIS NIERUCHOMOŚCI I CEL UMOWY:
1. Lokal użytkowy o pow. 126,87 m2, znajdujący się w budynku położonym przy ul. Nadbrzeżnej 1 w Krynicy-Zdroju.
2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.
3. Lokal przeznaczony do oddania w najem na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r., na rzecz: Zakład Usług Stolarskich „Kuczaj-3” Jan Kuczaj, Wojciech Kuczaj s.c.
1. Działalność: stolarnia.
3. OPŁATY I TERMINY:
1. Czynsz (miesięczna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej – 9,00 zł netto + 23% VAT tj. 11,07 zł brutto).
2. Opłaty niezależne od właściciela (energia elektryczna, woda, kanał) według zużycia, na podstawie odrębnej umowy.
3. Biorący w najem zobowiązany jest do zawarcia odrębnej umowy na odbiór odpadów komunalnych.
4. Z chwilą zawarcia umowy najmu, Biorący w najem zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej i regulowania zobowiązań podatkowych.
5. Termin wnoszenia opłat – według umowy do 15-tego każdego miesiąca.
6. Warunki zmiany wysokości opłat:
a) w pierwszym kwartale każdego roku kalendarzowego, stawka czynszu za 1 m2 będzie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym.
b) opłaty niezależne od właściciela – według zużycia i obowiązujących stawek oraz cen.
c) Wynajmujący ma możliwość wypowiedzenia, zawartej umowy najmu, za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815, z 2022 r. poz. 1846), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni.