Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 1058.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 04 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie.

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815, z 2022 r. poz. 1846.)

zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do oddania w użyczenie lokal użytkowy, wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1., podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl, na okres 21 dni, a informacja o jego zamieszczeniu zostanie ogłoszona w prasie lokalnej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 1058.2022
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 04 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie.

WYKAZ
obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie.
Lp. 1.
Nr działki: 78
Powierzchnia w ha: 0,85
Nr księgi wieczystej: NS1M/00014743/9
Położenie nieruchomości: Polany 62
OPIS NIERUCHOMOŚCI I CEL UMOWY:
1. Lokal użytkowy położony na piętrze w budynku komunalnego w Polanach 62 o pow. 25,27 m2 (sala zebrań) wraz z możliwością korzystania z pomieszczeń wc na tym samym piętrze oraz garaż o pow. 49,50 m2.
2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną.
3. Lokal przeznaczony do oddania w użyczenie na okres od 01.12.2022 r. do 31.11.2025 r., na rzecz: Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanach.
OPŁATY:
1. Lokal oddany w użyczenie.
2. Opłaty eksploatacyjne za zużycie mediów pokrywa Gmina, proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni przez Ochotniczą Straż Pożarną według umowy (tj. 74,77 m2 - pow. za zajmowany lokal / 439,21 m2 - pow. użytkowa budynku, co stanowi 17 % udział w kosztach).
3. Na opłaty wymienione w pkt. 2 składają się koszty dostawy paliwa gazowego, energii elektrycznej (wszelkie opłaty z tym związane – opłaty stałe, dystrybucyjne), opłaty za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów komunalnych oraz koszty napraw, konserwacji i przeglądów urządzeń zapewniających prawidłową dostawę mediów do użytkowanego budynku i lokali/lokalu.
4. W przypadku zainstalowania w zajmowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną lokalach lub budynku odrębnych urządzeń pomiarowych, Gmina pokrywa koszty eksploatacyjne według wskazań urządzeń pomiarowych.
5. Z chwilą zawarcia niniejszej umowy, Biorący w użyczenie zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej i w zależności od decyzji organu podatkowego, płacenia podatku od nieruchomości

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815, z 2022 r. poz. 1846.), wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni.