Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 1046.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 18 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem.

ZARZĄDZENIE NR 1046.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 18 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem.

Treść

ZARZĄDZENIE NR 1046.2022

BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 18 października 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815, z 2022 r. poz. 1846)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w najem lokal użytkowy wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 na okres 21 dni oraz zamieszczeniu na stronie internetowej tut. Urzędu: www.krynica-zdroj.pl, a informacja o jego zamieszczeniu zostanie ogłoszona w prasie lokalnej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Zarządzenia Nr 1046.2022

Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 18 października 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem.

 

WYKAZ

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:

Nr działki: 561, obręb Krynica Zdrój.

Powierzchnia w ha: 0,0851.

Nr księgi wieczystej: NS1M/00004783/8.

Położenie nieruchomości: Krynica-Zdrój, ul. Bulwary Dietla 12.

OPIS NIERUCHOMOŚCI I CEL UMOWY:

Lokal użytkowy o pow. 61,52 m2, znajdujący się na parterze w budynku położonym przy ul. Bulwary Dietla 12 w Krynicy-Zdroju Willa „Białej Róży”.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową.

Lokal przeznaczony do oddania w najem na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r., na rzecz dotychczasowego najemcy.

Działalność: gastronomiczna.

OPŁATY I TERMINY:

Czynsz miesięczna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej – 85,00 zł netto + 23% VAT tj. 104,55 zł brutto.

Opłaty niezależne od właściciela (woda, kanał, energia elektryczna, gaz, śmieci) według zużycia.

Biorący w najem zobowiązany jest do zawarcia odrębnej umowy na odbiór odpadów komunalnych.

Z chwilą zawarcia umowy najmu, Biorący w najem zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej.

Termin wnoszenia opłat – według umowy do 15-tego każdego miesiąca.

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: brak opłat (nie dotyczy)

Warunki zmiany wysokości opłat:

Stawka czynszu corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym.

Opłaty niezależne od właściciela – według zużycia i obowiązujących stawek oraz cen.

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815, z 2022 r. poz. 1846), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni.