Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 1041.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie.

Treść

ZARZĄDZENIE NR 1041.2022
BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 10 października 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815, z 2022 r. poz. 1846.)
zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do oddania w użyczenie lokal użytkowy, wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1., podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl, na okres 21 dni. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 1041.2022 

Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie.

 

WYKAZ

obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie.

Lp. 1.

Nr działki: 122.

Powierzchnia w ha: 0.0696.

Nr księgi wieczystej: NS1M/00014778/3.

Położenie nieruchomości: ul. Park Sportowy im. dra Juliana Zawadowskiego 1 w Krynicy-Zdroju.

OPIS NIERUCHOMOŚCI I CEL UMOWY:

1. Lokal użytkowy położony na I piętrze w budynku przy ul. Park Sportowy im. dra Juliana Zawadowskiego 1 w Krynicy-Zdroju  pow. 60,52 m2.

2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną i centralne ogrzewanie.

3. Lokal przeznaczony do oddania w użyczenie na okres od 01.11.2022 r. do 31.10.2025 r., na rzecz: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju

OPŁATY:

1. Lokal oddany w użyczenie.

2. Opłaty niezależne od właściciela (woda, kanał, energia elektryczna, centralne ogrzewanie, śmieci) według zużycia i obowiązujących stawek oraz cen.

3. Z chwilą zawarcia niniejszej umowy, Biorący w użyczenie zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej i w zależności od decyzji organu podatkowego, płacenia podatku od nieruchomości

4. Z chwilą zawarcia umowy użyczenia, Biorący w użyczenie zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815, z 2022 r. poz. 1846.), wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni.