Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 1005.2022 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 04.08.2022 r. w sprawie ustalenia wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w użyczenie i użytkowanie

ZARZĄDZENIE Nr 1005.2022 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 04.08.2022 r. w sprawie ustalenia wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w użyczenie i użytkowanie

Treść

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 poz. 559) oraz art. 13 ust.1, art.18 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1899) oraz Uchwały Rady Miejskiej Krynica-Zdrój Nr XLVI.269.2013 z dnia 3 października 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości i lokali oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas określony dłuższy niż 3 lata.

zarządzam co następuje :

§ 1. Przeznacza się do oddania w użyczenie i użytkowanie nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7, oraz w internecie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Zarządzenia Nr 1005.2022 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 04.08.2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do użyczenia i użytkowania.

WYKAZ

1. Działka nr 174 o pow. 0,4500 ha, obręb Berest - Budynek Szkoły Podstawowej w Bereście
Opis nieruchomości i cel umowy: Prowadzenie działalności dydaktyczno-oświatowej
Termin wnoszenia opłat: Nie dotyczy
Warunki zmiany wysokości opłat: Nieodpłatnie na okres 3 lat. Pozostałe warunki podane zostaną w umowie

2. Działka nr 49/2 o pow. 0,3200 ha, obręb Berest - Budynek Gminnego Przedszkola w Bereście
Opis nieruchomości i cel umowy: Prowadzenie działalności dydaktyczno-oświatowej
Termin wnoszenia opłat: Nie dotyczy
Warunki zmiany wysokości opłat: Nieodpłatnie na okres 3 lat. Pozostałe warunki podane zostaną w umowie

3. Działka nr 39 o pow. 2,0700 ha, obręb Polany - Budynek Szkoły Podstawowej w Polanach
Opis nieruchomości i cel umowy: Prowadzenie działalności dydaktyczno-oświatowej
Termin wnoszenia opłat: Nie dotyczy
Warunki zmiany wysokości opłat: Nieodpłatnie na okres 3 lat. Pozostałe warunki podane zostaną w umowie

4. Działka nr 742/2 o pow. 0,7900 ha, obręb Tylicz - Budynek Szkoły Podstawowej I Sali Gimnastycznej w Tyliczu
Opis nieruchomości i cel umowy: Prowadzenie działalności dydaktyczno-oświatowej
Termin wnoszenia opłat: Nie dotyczy
Warunki zmiany wysokości opłat: Nieodpłatnie na okres 3 lat. Pozostałe warunki podane zostaną w umowie

Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1899)
wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.