Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 989.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 07 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899.)

zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do oddania w najem lokal użytkowy wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1., podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7, przez okres 21 dni oraz na stronie internetowej: www.krynica-zdroj.pl.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Inwestycji i Mienia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 989.2022

Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 07 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem.

WYKAZ
obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem.

1. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:
Nr działki: 1031/1
Powierzchnia w ha: 1.0418
Księga wieczysta: NS1M/0007103/9
Położenie nieruchomości: ul. Źródlana 59, Krynica-Zdrój, obręb Krynica Wieś.
2. OPIS NIERUCHOMOŚCI I CEL UMOWY:
1. Lokal użytkowy położony na parterze budynku przy ul. Źródlanej 59 w Krynicy-Zdroju, o łącznej pow. 316,90 m2.
2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, centralne ogrzewanie.
3. Budynek o funkcji niemieszkalnej, w którym znajduje się lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową oraz centralne ogrzewanie.
4. Lokal przeznaczony do oddania w najem na okres do 3 lat tj. od 01.08.2022 r. do 31.07.2025 r., na rzecz: Pani Renaty Bodziony prowadzącej działalność: Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Krynicy-Zdroju „Piątka”.
5. Sposób zagospodarowania nieruchomości: siedziba Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Krynicy-Zdroju „Piątka”.

3. OPŁATY:
1. Czynsz (miesięczna stawka czynszu za lokal o powierzchni użytkowej 316,90 m2 – 1.500,00 zł netto + 23% VAT tj. 1.845,00 zł brutto),
2. Biorący w najem zobowiązany będzie do ponoszenia opłat niezależnych od właściciela według zużycia i obowiązujących stawek oraz cen. Koszty za opłaty eksploatacyjne (tj. woda, kanał, energia elektryczna, centralne ogrzewanie) zostaną ustalone przez zarządcę budynku i będą płatne, co miesiąc na podstawie wystawianych faktur VAT (przedpłata) proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni w budynku.
3. Z chwilą zawarcia umowy najmu, Biorący w najem zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej i regulowania zobowiązań podatkowych.
4. Z chwilą zawarcia umowy najmu, Biorący w najem zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1.1. Termin wnoszenia opłat – według umowy do 15-tego każdego miesiąca.
1.2. Warunki zmiany wysokości opłat:
a) Stawka czynszu corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym.
b) Opłaty niezależne od właściciela – według zużycia i obowiązujących stawek oraz cen.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899.), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni.