Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 986.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 04 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem

Treść

ZARZĄDZENIE NR 986.2022
BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 04 lipca 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899.)
zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do oddania w najem lokal użytkowy wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1., podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7, przez okres 21 dni oraz na stronie internetowej: www.krynica-zdroj.pl.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Inwestycji i Mienia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 986.2022 
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 04 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem.

WYKAZ
obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem.

1.    OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:

Nr działki: 667/6
Powierzchnia w ha: 0.4885
Księga wieczysta: NS1M/000018828/7
Położenie nieruchomości: ul. Szkolna 3, Krynica-Zdrój, obręb Krynica-Zdrój.

2.    OPIS NIERUCHOMOŚCI I CEL UMOWY:
1.    Lokal użytkowy położony w budynku przy ul. Szkolnej 3 w Krynicy-Zdroju, składający się z 40 pomieszczeń o łącznej pow. 961,70 m2. 
2.    Budynek o funkcji niemieszkalnej, w którym znajduje się lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie.
3.    Lokal przeznaczony do oddania w najem na okres do 3 lat tj. od 01.09.2022 r. do 31.08.2025 r., na rzecz: Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.
4.    Sposób zagospodarowania nieruchomości: siedziba Branżowej Szkoły I Stopnia w Krynicy-Zdroju.

3.    OPŁATY:
1.    Czynsz (miesięczna stawka czynszu za lokal o powierzchni użytkowej 961,70 m2 –1.500,00 zł netto + 23% VAT tj. 1.845,00 zł brutto),
2.    Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat niezależnych od właściciela proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni netto budynku tj. 28 % udział w kosztach, według zużycia i obowiązujących stawek oraz cen. Termin płatności do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.
3.    Z chwilą zawarcia umowy najmu, Najemca zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej i regulowania zobowiązań podatkowych.
4.    Z chwilą zawarcia umowy najmu, Najemca zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
1.1.    Termin wnoszenia opłat – według umowy do 15-tego każdego miesiąca.
1.2.    Warunki zmiany wysokości opłat:
a)    Stawka czynszu corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym.
b)    Opłaty niezależne od właściciela – według zużycia i obowiązujących stawek oraz cen.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899.), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni.