Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 983.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899.)

zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do oddania w użyczenie lokal użytkowy wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1., podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7, przez okres 21 dni oraz na stronie internetowej: www.krynica-zdroj.pl.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Inwestycji i Mienia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


Załącznik do Zarządzenia Nr 983.2022 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie.

WYKAZ
obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie.

1. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:
Nr działki: 667/6
Powierzchnia w ha: 0.4885
Księga wieczysta: NS1M/000018828/7
Położenie nieruchomości: ul. Szkolna 3, Krynica-Zdrój, obręb Krynica-Zdrój
2. OPIS NIERUCHOMOŚCI I CEL UMOWY:
1. Lokal użytkowy położony w budynku przy ul. Szkolnej 3 w Krynicy-Zdroju, składający się z 34 pomieszczeń o łącznej pow. 436,81 m2.
2. Budynek o funkcji niemieszkalnej, w którym znajduje się lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie.
3. Lokal przeznaczony do oddania w użyczenie na okres do 10 lat tj. od 22.07.2022 r. do 30.06.2032 r., na rzecz: Biblioteki Publicznej Gminy Krynicy-Zdroju.
4. Sposób zagospodarowania nieruchomości: działalność Biblioteki Publicznej Gminy Krynicy-Zdroju.
3. OPŁATY:
1. Wysokość opłat z tytułu użytkowania: nieodpłatnie - lokal oddany w użyczenie. Biorący w użyczenie zobowiązany będzie do ponoszenia opłat niezależnych od właściciela proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni tj. 13% udział w kosztach, według zużycia i obowiązujących stawek oraz cen. Termin płatności do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.
2. Z chwilą zawarcia umowy użyczenia, Biorący w użyczenie zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej i regulowania zobowiązań podatkowych.
3. Z chwilą zawarcia umowy użyczenia, Biorący w użyczenie zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899.), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni.