Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 921.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899.)

zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do oddania w najem lokal użytkowy wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1., podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7, przez okres 21 dni oraz na stronie internetowej: www.krynica-zdroj.pl.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Inwestycji i Mienia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 921.2022
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem.

WYKAZ
Lp. 1.
Nr działki: 2104/1
Powierzchnia w ha: 0,0986
Nr księgi wieczystej: NS1M/00019337/5
Położenie nieruchomości: Krynica-Zdrój, ul. dr Henryka Ebersa 10
Opis nieruchomości i cel umowy:
1. Lokal użytkowy o pow. 52,40 m2 znajdujący się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. dr Henryka Ebersa 10 w Krynicy-Zdroju, składający się z dwóch pomieszczeń oraz wc.
2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie.
3. Lokal przeznaczony do oddania w najem na okres od 01.05.2022 r. do 30.04.2025 r., na rzecz dotychczasowego najemcy.
4. Działalność: handlowo-usługowa.

OPŁATY:
1. Czynsz (miesięczna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej – 5,50 zł netto + 23% VAT tj. 6,15 zł brutto),
2. Opłaty niezależne od właściciela (woda, kanał, energia elektryczna, centralne ogrzewanie) według zużycia.
3. Biorący w najem zobowiązany jest do zawarcia odrębnej umowy na odbiór odpadów komunalnych.
4. Z chwilą zawarcia umowy najmu, Biorący w najem zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej.

1.1. Termin wnoszenia opłat – według umowy do 15-tego każdego miesiąca.
1.2. Warunki zmiany wysokości opłat:
a) Stawka czynszu corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym.
b) Opłaty niezależne od właściciela – według zużycia i obowiązujących stawek oraz cen.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899.), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni.