Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 885.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 01 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową przeznaczoną do oddania w użyczenie

Treść

Na podstawie art. 30 ust.1 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899),

zarządzam, co następuje:

§ 1 Przeznacza się do oddania w użyczenie nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Zarządzenia Nr 885.2022
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 01 lutego 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową do oddania w użyczenie.

WYKAZ
Lp. 1.
Nr działki: 733
Pow. nieruchomości: 5607 m2
Nr księgi wieczystej: NS1M/000005266/5
Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś
Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 733 o pow. 5471 m2 na cele realizacji zadań statutowych w zakresie działalności sportowej i rekreacji
użyczenie na okres 3 lat
Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy
Warunki zmiany wysokości opłat:
Nieodpłatne na okres 3-lat. Pozostałe warunki podane zostaną w umowie oddania nieruchomości w użyczenie.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.