Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 877.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1372, 1834.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899.)
zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do oddania w użyczenie lokal użytkowy, wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1., podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl, na okres 21 dni.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 877.2022
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie.

WYKAZ
obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie.
Lp. 1.
Nr działki: 99/1
Powierzchnia w ha: 0.23
Nr księgi wieczystej: NS1M/00014292/2
Położenie nieruchomości: Berest 23
Opis nieruchomości i cel umowy:
1. Lokal użytkowy położony w budynku w Bereście 23 o pow. 46,18 m2.
2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.
3. Lokal przeznaczony do oddania w użyczenie na okres od 01.04.2022 r. do 31.03.2025 r.,
na rzecz: Biblioteki Publicznej Gminy Krynicy-Zdroju Filia w Bereście.
OPŁATY:
1. Lokal oddany w użyczenie.
2. Opłaty niezależne od właściciela (woda, kanał, energia elektryczna, śmieci) według zużycia
i obowiązujących stawek oraz cen.
3. Z chwilą zawarcia umowy użyczenia, Biorący w użyczenie zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej i regulowania zobowiązań podatkowych.
4. Z chwilą zawarcia umowy użyczenia, Biorący w użyczenie zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899.), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni.