Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 846.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 03 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1372, 1834.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899.)
zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w najem lokal użytkowy wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1., podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl na okres 21 dni.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 846.2021
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 03 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem.

WYKAZ
obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem
Lp. 1.
Nr działki: 667/6
Powierzchnia w ha: 0.4885
Nr księgi wieczystej: NS1M/00018828/7
Położenie nieruchomości: Krynica-Zdrój, ul. Szkolna 3, obręb Krynica-Zdrój
Opis nieruchomości i cel umowy:

  1. Lokal użytkowy znajdujący się na IV piętrze w budynku położonym przy ul. Szkolnej 3 w Krynicy-Zdroju o łącznej powierzchni: 50,02 m2 (sala nr 61), z możliwością korzystania z wc znajdującego się na tym samym piętrze.
  2. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralne-ogrzewanie.
  3. Lokal przeznaczony do oddania w najem na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., na rzecz: Fundacji AKEDA.
  4. Działalność: niekomercyjna pracownia malarska.

OPŁATY:

  1. Czynsz, miesięczna stawka czynszu za lokal o powierzchni użytkowej 50,02 m2 – 600,00 zł netto + 23% VAT tj. 738,00 zł brutto),
  2. Opłata za korzystanie z wynajmowanego pomieszczenia uwzględnia opłaty niezależne od właściciela – zużycie za media tj. energię elektryczną, wodę, kanał, centralne ogrzewanie.
  3. Z chwilą zawarcia umowy najmu, Biorący w najem zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej i regulowania zobowiązań podatkowych.
  4. Termin wnoszenia opłat – według umowy do 15-tego każdego miesiąca.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899.), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni.