Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 843.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 01 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1372, 1834.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899.)
zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do oddania w najem lokal użytkowy wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1., podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl na okres 21 dni.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 843.2021
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 01 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem.

WYKAZ
Lp. 1.
Nr działki: 1113/1
Powierzchnia w ha: 0.5205
Nr księgi wieczystej: NS1M/00014479/7
Położenie nieruchomości: Krynica-Zdrój, ul. Nadbrzeżna 1, obręb Krynica Wieś
Opis nieruchomości i cel umowy:

 1. Lokal użytkowy o pow. 126,87 m2, znajdujący się w budynku położonym przy
  ul. Nadbrzeżnej 1 w Krynicy-Zdroju.
 2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.
 3. Lokal przeznaczony do oddania w najem na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., na rzecz: Zakład Usług Stolarskich „Kuczaj 3” Jan Kuczaj, Wojciech Kuczaj s.c.
 4. Działalność: stolarnia.

OPŁATY:

 1. Czynsz (miesięczna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej – 7,76 zł netto + 23% VAT tj. 9,54 zł brutto),
 2. Opłaty niezależne od właściciela (energia elektryczna, woda, kanał) według zużycia, na podstawie odrębnej umowy.
 3. Biorący w najem zobowiązany jest do zawarcia odrębnej umowy na odbiór odpadów komunalnych.
 4. Z chwilą zawarcia umowy najmu, Biorący w najem zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej i regulowania zobowiązań podatkowych.
 5. Termin wnoszenia opłat – według umowy do 15-tego każdego miesiąca.
 6. Warunki zmiany wysokości opłat:

a) W pierwszym kwartale 2022 r. stawka czynszu waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym.
b) Opłaty niezależne od właściciela – według zużycia i obowiązujących stawek oraz cen.


Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899.), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni.