Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 836.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokale użytkowe przeznaczone do oddania w użyczenie

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1372, 1834.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899.)
zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do oddania w użyczenie lokale użytkowe, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1., podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl, na okres 21 dni.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 836.2021
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokale użytkowe przeznaczone do oddania w użyczenie.

WYKAZ
Lp. 1.
Nr działki: 1031/1
Powierzchnia w ha: 1.0418
Nr księgi wieczystej: NS1M/00007103/9
Położenie nieruchomości: Krynica-Zdrój, ul. Źródlana 59, obręb Krynica Wieś
Opis nieruchomości i cel umowy:
1. Lokal użytkowy znajdujący się na parterze budynku położonego przy ul. Źródlanej 59
w Krynicy-Zdroju o pow. 46,39 m2.
2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie
i wc.
3. Lokal przeznaczony do oddania w użyczenie na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.,
na rzecz: Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarządu Rejonowego
w Krynicy-Zdroju – Klub Seniora.
4. Użyczony lokal, użytkowany wspólnie z Stowarzyszeniem „AKTYWNĄ BĄDŹ”.
OPŁATY:
1. Lokal oddany w użyczenie.
2. Z chwilą zawarcia umowy użyczenia, Biorący w użyczenie zobowiązany jest
do złożenia deklaracji podatkowej i regulowania zobowiązań podatkowych.

Lp. 2.
Nr działki: 1031/1
Powierzchnia w ha: 1.0418
Nr księgi wieczystej: NS1M/00007103/9
Położenie nieruchomości: Krynica-Zdrój, ul. Źródlana 59, obręb Krynica Wieś
Opis nieruchomości i cel umowy:
1. Lokal użytkowy znajdujący się na II piętrze budynku położonego przy ul. Źródlanej 59
w Krynicy-Zdroju o pow. 45,28 m2.
2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie
i wc.
3. Lokal przeznaczony do oddania w użyczenie na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.,
na rzecz: Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarządu Rejonowego
w Krynicy-Zdroju – siedziba związku.
OPŁATY:
3. Lokal oddany w użyczenie.
4. Z chwilą zawarcia umowy użyczenia, Biorący w użyczenie zobowiązany jest
do złożenia deklaracji podatkowej i regulowania zobowiązań podatkowych.


Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899.), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni.