Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 831.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem.

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1372, 1834.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899.)
zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w najem lokal użytkowy wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1., podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl na okres 21 dni.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 831.2021
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem.

WYKAZ
Lp. 1.
Nr działki: 2049
Powierzchnia w ha: 0.0629
Nr księgi wieczystej: NS1M/00005902/6
Położenie nieruchomości: Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 31, obręb Krynica-Zdrój
Opis nieruchomości i cel umowy:
1. Lokal użytkowy składający się z jednego pomieszczenia o pow. 20,76 m2, znajdujący się w budynku położonym przy ul. Kraszewskiego 31 w Krynicy-Zdroju. Lokal posiada niezależne wejście.
2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.
3. Lokal przeznaczony do oddania w najem na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r., na rzecz: Danuta Koprowska Z.P.H.U. „Kora”.
4. Działalność: handlowo-usługowa.

OPŁATY:
1. Czynsz (miesięczna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej – 9,92 zł netto + 23% VAT tj. 12,20 zł brutto),
2. Opłaty niezależne od właściciela (energia elektryczna) według zużycia, na podstawie odrębnej umowy.
3. Biorący w najem zobowiązany jest do zawarcia odrębnej umowy na odbiór odpadów komunalnych.
4. Z chwilą zawarcia umowy najmu, Biorący w najem zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej.
1.1. Termin wnoszenia opłat – według umowy do 15-tego każdego miesiąca.
1.2. Warunki zmiany wysokości opłat:
a) Stawka czynszu corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym.
b) Opłaty niezależne od właściciela – według zużycia i obowiązujących stawek oraz cen.


Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899.), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni.