Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 829.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego część działki przeznaczoną do oddania w użyczenie.

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1372, 1834.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899.)

zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do oddania w użyczenie część działki, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1., podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl, na okres 21 dni.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 829.2021
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego część działki przeznaczoną do oddania w użyczenie.

WYKAZ
Lp. 1.
Nr działki: 968/8
Powierzchnia w ha: 0.1871
Nr księgi wieczystej: NS1M/00013848/8
Położenie nieruchomości: Krynica-Zdrój, ul. Źródlana 43, obręb Krynica Wieś
Opis nieruchomości i cel umowy:
1. Część gruntu przyległa do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Źródlana 43, zlokalizowana od strony wschodniej, w miejscu dawnego składu opału o pow. 15x15 m2 tj. 225,00 m2.
2. Część gruntu przeznaczona do oddania w użyczenie na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2025 r., na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Źródlanej 43 reprezentowanej przez Zarząd.
OPŁATY:
1. Część gruntu oddana w użyczenie,
2. Z chwilą zawarcia umowy użyczenia, Biorący w użyczenie zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej.


Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899.), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni.