Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 828.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1372, 1834.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899.)

zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do oddania w najem lokal użytkowy wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1., podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl na okres 21 dni.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 828.2021
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 16 listopada 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem.

WYKAZ
Lp. 1.
Nr działki: 573
Powierzchnia w ha: 1,0596
Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4
Położenie nieruchomości: Krynica-Zdrój, ul. Bulwary Dietla 21
Opis nieruchomości i cel umowy:

  1. Lokal użytkowy o pow. 15,20 m2 znajdujący się w pawilonie wystawowo-galeryjnym – Pawilon Handlowy nr 4 lokal nr 1, położony przy ul. Bulwary Dietla 21 w Krynicy-Zdroju.
  2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną. Pomieszczenie sanitarne i wc znajduje się w Pawilonie Handlowym nr 4.
  3. Lokal przeznaczony do oddania w najem na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., na rzecz dotychczasowego najemcy.
  4. Działalność: handlowo-usługowa.

OPŁATY:

  1. Czynsz (miesięczna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej – 175,39 zł netto + 23% VAT tj. 215,73 zł brutto),
  2. Opłaty niezależne od właściciela (energia elektryczna) według zużycia, opłata za korzystanie z pomieszczenia sanitarnego i wc w Pawilonie Handlowym nr 4.
  3. Biorący w najem zobowiązany jest do zawarcia odrębnej umowy na odbiór odpadów komunalnych.
  4. Z chwilą zawarcia umowy najmu, Biorący w najem zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej.

1.1. Termin wnoszenia opłat – według umowy do 15-tego każdego miesiąca.
1.2. Warunki zmiany wysokości opłat:
a) Stawka czynszu corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym.
b) Opłaty niezależne od właściciela – według zużycia i obowiązujących stawek oraz cen.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899.), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni.