Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 825.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 09 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie.

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1372, 1834.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899.)

zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do oddania w użyczenie lokal użytkowy wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1., podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl na okres 21 dni.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 825.2021
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 09 listopada 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie.

WYKAZ
Lp. 1.
Nr działki: 80
Powierzchnia w ha: 0.23
Nr księgi wieczystej: NS1M/00016314/7
Położenie nieruchomości: Piorunka 63
Opis nieruchomości i cel umowy:
1. Lokal użytkowy składający się z trzech pomieszczeń znajdujących się na poddaszu budynku położonego w miejscowości Piorunka 63 o łącznej pow. 120,32 m2, z możliwością korzystania pomieszczenia toalety o pow. 8,96 m2, znajdującego się na tej samej kondygnacji.
2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i centralne ogrzewanie.
3. Lokal przeznaczony do oddania w użyczenie na okres od 01.12.2021 r. do 31.08.2024 r., na rzecz jednostki budżetowej – Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju.

OPŁATY:
1. Lokale oddane w użyczenie,
2. Koszty eksploatacyjne – zużycie mediów w okresie użyczenia pokrywa Biorący w użyczenie na podstawie wystawionych not obciążeniowych. Na powyższe opłaty składają się w szczególności koszty: energii elektrycznej, dostawy wody i odbioru ścieków, gazu, centralnego-ogrzewania).
3. Z chwilą zawarcia umowy użyczenia, Biorący w użyczenie zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej i regulowania zobowiązań podatkowych.

1.1. Opłaty niezależne od właściciela – według zużycia i obowiązujących stawek oraz cen.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899.), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni.