Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 812.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 19 października 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową przeznaczoną do oddania w użyczenie

Treść

Na podstawie art. 30 ust.1 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990),

zarządzam, co następuje:

§ 1 Przeznacza się do oddania w użyczenie nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Załącznik do Zarządzenia Nr 812.2021
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 19 października 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową do oddania w użyczenie.

WYKAZ
Lp. 1.
Nr działki: 244
Pow. nieruchomości: 7200 m2
Nr księgi wieczystej: NS1M/00005433/7
Położenie nieruchomości: obręb Tylicz
Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 244 o pow. 100 m2 celem realizacji projektu „Beskidzki Szlak Paralotniowy”
użyczenie na okres 5 lat
Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy
Warunki zmiany wysokości opłat:
Nieodpłatne na okres 5-lat. Pozostałe warunki podane zostaną w umowie oddania nieruchomości w użyczenie.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1990) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.