Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 793.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 12 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie.

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551, 1561.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w użyczenie lokal użytkowy wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1., podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Zarządzenia nr 793.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 12 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie

WYKAZ
obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie


Lp. 1

Nr działki: 1031/1

Powierzchnia w ha: 1.0418

Nr księgi wieczystej: KW NS1M/00007103/9

Położenie nieruchomości: Krynica-Zdrój ul. Źródlana 59

Opis nieruchomości i cel umowy: 

1. Lokal użytkowy znajdujący się w budynku położonym przy ul. Źródlanej 59 - o pow. 25,60 m2.
2. Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, centralne ogrzewanie.
3. Lokal przeznaczony do oddania w użyczenie na okres od 01.12.2021 r. do 30.11.2024 r., na rzecz Biblioteki Publicznej Gminy Krynicy-Zdroju z przeznaczeniem na archiwum zbiorów specjalnych.


OPŁATY

1. Lokal oddany w użyczenie.
2. Opłaty niezależne od właściciela (woda, kanał, energia elektryczna, centralne ogrzewanie) według zużycia).
3. Z chwilą zawarcia umowy użyczenia, Biorący w użyczenie zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej.

Opłaty niezależne od właściciela-według zużycia i obowiązujących stawek oraz cen


Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551, 1561.), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni