Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 791.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 08 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551, 1561.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w najem lokal użytkowy wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1., podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Zarządzenia Nr 791.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 08 października 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem

WYKAZ obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem

Lp. 1

Nr działki: 122

Powierzchnia w ha: 0,0696

Nr księgi wieczystej: KW NS1M/00014778/3

Położenie nieruchomości: Krynica-Zdrój ul. Park Sportowy im. dra Juliana Zawadowskiego 1

Opis nieruchomości i cel umowy:

  1. Lokal użytkowy znajdujący się na parterze budynku położonego przy ul. Park Sportowy im. dra Juliana Zawadowskiego 1 o pow. 202,92 m2.
  2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie i ciepłej wody z własnej kotłowni.
  3. Lokal przeznaczony do oddania w najem na okres od 01.11.2021 r. do 31.10.2024 r., na rzecz dotychczasowego najemcy.
  4. Działalność: gastronomiczna.


OPŁATY: 

  1. Czynsz (miesięczna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej – 10,00 zł netto + 23% VAT tj. 12,30 zł brutto),
  2. Opłaty niezależne od właściciela (woda, kanał, śmieci, energia elektryczna, gaz, centralne ogrzewanie) według zużycia,
  3. Z chwilą zawarcia umowy najmu, Biorący w najem zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej oraz deklaracji na odbiór odpadów komunalnych.

 

  1. 1. Termin wnoszenia opłat - według umowy do 15-tego każdego miesiąca.
  2. 2. Warunki zmiany wysokości opłat:

a) stawka czynszu corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym.
b) opłaty niezależne od właściciela-według zużycia i obowiązujących stawek oraz cen.


Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551, 1561.), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni