Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 770.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 10 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem.

Treść

ZARZĄDZENIE NR 770.2021
BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU
z dnia 10 września 2021 roku


w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony 
do oddania w najem.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551, 1561.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w najem lokal użytkowy wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1., podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Zarządzenia nr 770.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 10 września 2021 r. 


W Y K A Z
obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem

Lp.: 1 

Nr działki: 573

Powierzchnia w ha: 1.0596

Nr księgi wieczystej: KW NS1M/00020293/4

Położenie  nieruchomości: Krynica-Zdrój, ul. Bulwary Dietla 21

 

Opis nieruchomości i cel umowy: 

1. Lokal użytkowy o pow. 15,20 m2 znajdujący się w pawilonie wystawowo-galeryjnym - Pawilon Handlowy nr 4 lokal nr 2 położony przy 

ul. Bulwary Dietla 21 w Krynicy-Zdroju.

2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną. Pomieszczenie sanitarne 

i wc znajduje się w Pawilonie Handlowym nr 4.

1. Lokal przeznaczony do oddania w najem na okres od 01.11.2021 r. 

do 31.10.2024 r., na rzecz dotychczasowego najemcy.

3. Działalność handlowo-usługowa.

Opłaty: 

1. Czynsz (miesięczna stawka czynszu za 1 m2 – 165,00 zł netto + 23 % VAT).

2. Opłaty niezależne od właściciela (energia elektryczna według zużycia), opłata za korzystanie 

z pomieszczenia sanitarnego i wc w Pawilonie Handlowym nr 4), opłata za śmieci.

3. Z chwilą zawarcia umowy najmu, Biorący w najem zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej oraz deklaracji 

o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

1. Termin wnoszenia  opłat - według umowy do 15-tego każdego miesiąca.

2. Warunki zmiany wysokości i opłat:

a) opłaty niezależne od właściciela-według zużycia i obowiązujących stawek oraz cen.

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551, 1561.), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości do dna 30.09.2021 r.