Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 765.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 08 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem.

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551, 1561.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w najem lokal użytkowy wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1., podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik  do Zarządzenia  Nr 765.2021 Burmistrza  Krynicy-Zdroju z dnia 08 września 2021 r. 

W Y K A Z
obejmujący  lokal  użytkowy  przeznaczony  do  oddania w  najem

 

Lp.: 1 

Nr działki: 1031/1

Powierzchnia w ha: 1.0418

Nr księgi wieczystej: KW NS1M/00007103/9

Położenie  nieruchomości: Krynica-Zdrój, ul. Źródlana 59

Opis nieruchomości i cel umowy: 

1. Lokal  użytkowy znajdujący się na II piętrz budynku położonego przy ul. Źródlanej 59 w Krynicy-Zdroju o pow.  105,96 m2.

2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, centralne ogrzewanie.

3. Lokal przeznaczony do oddania w najem na okres od 

01.12.2021 r. do 30.11.2024 r., na rzecz: Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Krynicy-Zdroju „Piątka”.

Opłaty: 

1. Czynsz (miesięczna stawka czynszu za lokal o pow. 

105,96 m2) - 300,00 zł netto 

+ 23 % VAT,

2. Opłaty niezależne od właściciela (woda, kanał, śmieci, energia elektryczna, gaz, centralne ogrzewanie) według zużycia,

3. Z chwilą zawarcia umowy najmu, Biorący w najem zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej.

 

1. Termin  wnoszenia  opłat - według umowy do 15-tego każdego miesiąca.

2. Warunki zmiany wysokości i opłat:

a) stawka czynszu corocznie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów 

i usług konsumpcyjnych, ogółem w poprzednim roku kalendarzowym.

b) opłaty niezależne od właściciela-według zużycia i obowiązujących stawek oraz cen.           

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce  nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551, 1561.), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości do 28.09.2021 r.