Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 764.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 08 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal przeznaczony do oddania w najem wraz z częścią gruntu.

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551, 1561.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w najem lokal wraz z częścią gruntu wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1., podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Zarządzenia nr 764.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 08 września 2021 r. 

W Y K A Z
obejmujący lokal przeznaczony do oddania w najem wraz z częścią gruntu

 

Lp.: 1 

Nr działki: 46

Powierzchnia w ha: 0,5800

Nr księgi wieczystej: KW NS1M/00018600/3

Położenie  nieruchomości: Czyrna 36

Opis nieruchomości i cel umowy: 

1. Lokal o powierzchni użytkowej 59,90 m2 położony na parterze budynku w miejscowości Czyrna 36 oraz teren pod garaż o charakterze nietrwałym o pow. 15,00 m2 znajdujący się na działce ew. nr 46.

2. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną,  wodno-kanalizacyjną i gazową.

3. Lokal przeznaczony do oddania w najem na okres 

od 01.10.2021 r. do 31.09.2024 r.

Opłaty: 

1. Czynsz (miesięczna stawka czynszu za lokal oraz dzierżawę terenu pod garaż)  - 200,00 zł netto + 23 % VAT,

2. Opłaty niezależne od właściciela (woda, kanał, energia elektryczna, gaz, śmieci) według zużycia wg. umowy.

3. Z chwilą zawarcia umowy najmu, Biorący w najem zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej oraz deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

1. Termin  wnoszenia  opłat - według umowy do 10-tego każdego miesiąca.

2. Warunki zmiany wysokości i opłat:

a) stawka czynszu corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów 

i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym.

b) opłaty niezależne od właściciela-według zużycia 

i obowiązujących stawek oraz cen.           

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551, 1561), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości do dnia 28 września 2021 r.